Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS2-1CANZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem chemii analitycznej, procesem analitycznym i jego etapami. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą strategii, sposobów pobierania i przygotowania próbek do analizy oraz metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej. Zapoznają się również ze sposobami sprawdzania wiarygodności wyników analiz.

Strona przedmiotu
310-CS2-1COBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs chemii obliczeniowej obejmuje podstawy teoretyczne chemii kwantowej i mechaniki molekularnej, metody obliczeniowe, symulacje molekularne (MD i Monte Carlo), zastosowanie oprogramowania do modelowania, analizę danych oraz praktyczne zastosowania w projektowaniu leków i badaniu materiałów. Kurs zawieraj zarówno wykłady teoretyczne, jak i laboratoria komputerowe.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CORZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CPOL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CELE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z elektrochemii roztworów elektrolitu, granic międzyfazowych, procesów elektrodowych, procesów elektrokatalitycznych, elektrod modyfikowanych oraz z elektrochemii związków organicznych. Zapoznanie studentów z klasycznymi i nowatorskimi metodami laboratoryjnymi stosowanymi w elektrochemii. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
310-CS2-2GKWN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym założeniem zapoznanie studenta z pakietem CorelDraw Graphic Suite oraz graficznym sposobem prezentowania wyników badań naukowych.

Celem ma być przygotowanie w poznanym programie grafiki o tematyce chemicznej z wykorzystaniem elementów grafiki wektorowej i rastrowej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1JEO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedziny chemii.

Strona przedmiotu
310-CS2-1KRYS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

charakterystyka stanu krystalicznego przy użyciu metod dyfrakcyjnych

Strona przedmiotu
310-CS2-1MCEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MIAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MOMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-2OWIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej Studentów.

Strona przedmiotu
310-CS2-2PRD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 130 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 130 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 130 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. Zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje, jeśli tematyka pracy dyplomowej tego wymaga (praca eksperymentalna).

Strona przedmiotu
310-CS2-2PRD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 135 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 135 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. Zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje, jeśli tematyka pracy dyplomowej tego wymaga (praca eksperymentalna).

Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie odbywania praktyki zawodowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela chemii student zdobywa doświadczenie i stosuje nabytą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zajęć z pedagogiki i psychologii z rzeczywistością pedagogiczną.

Strona przedmiotu
310-CS2-2SMD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
310-CS2-2SMD2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1SPMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz z podstawami teoretycznymi spektroskopii, jako wyniku zastosowania reguł mechaniki kwantowej oraz z atomową absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Zapoznanie studenta z możliwościami analitycznymi spektroskopii atomowej i cząsteczkowe w tym atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej i spektroskopią jądrowego rezonansu magentycznego

Strona przedmiotu
310-CS2-1SZMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1TEST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)