Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
370-KN2-2AOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie regulacji administracyjnoprawnych dotyczących ochrony porządku publicznego. W ramach tych regulacji znajdują się unormowania określające stosowne organy państwowe (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) wraz z zakresem przysługujących im kompetencji. Zadania te spoczywają także na wszelkiego rodzaju służbach, inspekcjach i strażach, funkcjonujących pod zwierzchnictwem wojewodów i starostów. Zadania związane z zapewnieniem porządku publicznego realizowane są również przez podmioty sektora prywatnego, np. zajmujące się świadczeniem usług w zakresie ochrony osób i mienia, organizujące imprezy masowe. Ochrona porządku prawnego dotyczy także zakresu uprawnień powyższych organów podczas stanów nadzwyczajnych. Do zagadnień szczegółowych należą także administracyjnoprawne regulacje dotyczące wytwarzania, nabywania i używania broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Strona przedmiotu
370-KN2-2AKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Ukazanie dysfunkcji kary pozbawienia wolności. Wskazanie na potrzebę poszukiwanie alternatyw dla kary pozbawienia wolności. Ukazanie roli międzynarodowych standardów dotyczących sankcji alternatywnych w poszukiwaniu alternatyw do kary pozbawienia wolności.Omówienie wolnościowych środków reakcji prawnokarnej i zakresu ich orzekania oraz oceny z perspektywy ich skuteczności w zapobieganiu powrotowi do przestępstwa. Przedstawienie kierunków reform systemu sankcji karnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
370-KN2-2CAN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień prywatnoprawnych związanych z wyrządzeniem szkody czynem niedozwolonym, a w szczególności: kto i przy zachowaniu jakich przesłanek (okoliczności) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za doznaną przez poszkodowanego szkodę, a także w jakim zakresie szkoda podlega naprawieniu i jakie są sposoby naprawienia szkody.

Strona przedmiotu
370-KN2-2IZM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel przedmiotu: charakterystyka zjawiska nielegalnej imigracji w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Student w obszarze teoretycznym zostanie zapoznany z historią, terminologią i formami nielegalnej migracji oraz teoriami odnoszącymi się do powstania i rozwoju zjawiska migracji i jej istoty. Zaś w obszarze praktycznym zostanie zapoznany ze sposobami i formami przeciwdziałania nielegalnej migracji w RP oraz kompetencjami instytucji krajowych i europejskich zajmujących się zwalczaniem nielegalnej migracji tj. Straży Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Frontexu i jego roli w zabezpieczeniu granic Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-KN2-2OIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z organizacją ochrony informacji niejawnych oraz z obowiązkami i kompetencjami służb ochrony państwa; poznanie zakresu i procedury dostępu do informacji niejawnych oraz zapoznanie ze skutkami prawno-karnymi, cywilnymi i dyscyplinarnymi niewłaściwego przetwarzania informacji niejawnych lub bezprawnego ich ujawnienia.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PDG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego państwa, podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego, kryteriów działalności gospodarczej wynikających z definicji ustawowej, wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, genezy i ewolucji pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim, definicji obowiązujących na gruncie różnych ustaw, problematyki przedsiębiorcy, klasyfikacji przedsiębiorców, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, podstaw prawnych warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PSB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia przedsiębiorcy i problemów związanych z jego identyfikacją, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców, reglamentacji działalności gospodarczej, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Strona przedmiotu
370-KN2-2SPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie genezy, metod, sposobów zapobiegania przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Dostarcza informacji o instytucjonalnym systemie działań zapobiegawczych. Wskazuje na strategie oraz innowacyjne formy działań podejmowane przez uprawnione podmioty, które realizują zadania ustawowe na rzecz przeciwdziałania przestępczości.

Strona przedmiotu
370-KN2-2TEN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji.

Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat istoty negocjacji oraz przyczyn prowadzenia negocjacji, rodzajów negocjacji oraz przebiegu negocjacji. Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji z zastosowaniem właściwych strategii, stylów oraz technik negocjacyjnych. Kształtowanie świadomości etycznego wymiaru prowadzenia negocjacji.

Przedmiot uwzględnia analizę sytuacji negocjacyjnych z perspektywy prawa karnego np. na przykładzie anglosaskiego plea bargaining.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)