Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
410-FS2-1AFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kluczowych odpowiedzi filozoficznych na pytanie: „Kim/czym jest człowiek?”

Materiał w ramach kursu zorganizowany jest chronologicznie - od starożytności po transhumanizm - jednak w zależności od specyfiki grupy przewiduje się możliwość pogłębionej refleksji nad wybranymi zagadnieniami.

Kurs może mieć charakter nieco bardziej propodeutyczny w sytuacji, gdy w grupie przeważają absolwenci kierunków niefilozoficznych lub, przeciwnie, bardziej zawansowany i techniczny w sytuacji, gdy zainteresowania słuchaczy są sprecyzowane (na przykład ze względu na tematykę planowanej pracy magisterskiej).

Strona przedmiotu
410-FS2-2CKO4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1EFI1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest namysł nad statusem etycznym zwierząt pozaludzkich i relacją między ludźmi a środowiskiem naturalnym. Podczas zajęć staramy się nawiązywać zarówno do klasycznych stanowisk filozofii Zachodu, jak i do nowszych, bardziej rewolucyjnych głosów, szczególnie ekologii głębokiej i ekofeminizmu. Jakie mamy powinności wobec zwierząt i środowiska naturalnego? Z czego one wynikają? Jakimi zasadami powinniśmy się kierować? Co może zrobić filozofka w obliczu kryzysu klimatycznego? Jak połączyć namysł etyczny z wiedzą społeczną i ekologiczną?

Strona przedmiotu
410-FS2-2FIL3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie związków moralności, filozofii i literatury. Chciałbym oderwać twórczość literacką od łatwych skojarzeń i osadzić ją w myśli filozoficznej, w której kształtują się podstawowe pojęcia nowoczesności.

Strona przedmiotu
410-FS2-2FKA4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1FNM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać mechanizmy, które doprowadziły do pojawienia się kultury masowej w zachodnim kręgu kulturowym. To stanowi tło dla ukazania się masowych mediów (najpierw prasy i mediów drukowanych, później radia i telewizji) oraz ich roli w kształtowaniu treści kulturowych.

Zasadniczym zakresem problemowym przedmiotu jest rewolucja technologiczna prowadząca do pojawienia się mediów cyfrowych, a także wpływ owej przemiany cyfrowej na sposób funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz rejestracja tych zmian w poszczególnych segmentach kultury, w tym w dziedzinie społecznej i politycznej.

Strona przedmiotu
410-FS2-1FPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest zrozumienie świata współczesnej polityki. Chciałbym oderwać twórczość filozoficzną w jej etycznym wymiarze od jałowych spekulacji i osadzić ją wprost w życiu, tj. w polityce, w której wykuwają się podstawowe pojęcia nowoczesności. W pewnym momencie intelektualnego życia student, który chce rozumieć świat polityki współczesnej, ale też tej najdawniejszej, powinien zdecydować, z kim chce myśleć, w jakim kierunku się udać, z kim będzie mu po drodze. Będę go przekonywał, że kategorię polityczności gruntownie przemyśleli filozofowie wywodzący się z tradycji konserwatywnej. Pokażę to zwłaszcza na przykładzie rozwoju pojęcia „dyktatury” – pojęcia pozwalającego dość dobrze opisać współczesny świat. Taki jest punkt wyjścia.

Strona przedmiotu
410-FS2-2FWE3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytułowa ekonomia rozumiana jest w ramach kursu dwojako: 1) jako systematyczna naukowa refleksja dotycząca życia gospodarczego (ekonomia jako nauka społeczna) oraz 2) jako całokształt procesów związanych z produkcją, dystrybucją i konsumpcją różnego rodzaju dóbr (ekonomia jako system gospodarczy).

Na gruncie dzisiejszej ekonomii, z jej naciskiem na matematyczną ścisłość i kalkulację, refleksja umieszczająca zjawiska gospodarcze w szerszym społeczno-politycznym i filozoficznym kontekście jest rzadkością. Z drugiej strony, niemal równie rzadka jest pogłębiona filozoficzna refleksja dotycząca zjawisk i procesów gospodarczych.

Kurs poświęcony filozoficznemu wymiarowi ekonomii ma na celu - odpowiednio - ukazanie części z ukrytych założeń i filozoficznych konsekwencji teorii ekonomicznej, jak również zwrócenie uwagi na fundamentalne kategorie filozoficzne "ukrywające się" w pozornie całkiem przyziemnej rzeczywistości handlu i produkcji.

Strona przedmiotu
410-FS2-2FRW4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne.

Strona przedmiotu
410-FS2-2JID4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych koncepcji ideologii i historii problemu, ze szczególnym uwzględnieniem związków między współczesnymi koncepcjami ideologii a problematyką języka - i szerzej - filozofii kultury.

Strona przedmiotu
410-FS2-1LEF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwinięcie w studentach umiejętności pogłębionej, krytycznej lektury tekstów filozoficznych - w tym również tekstów, których autorami nie są filozofowie, ale które mogą stanowić pretekst lub inspirację dla filozoficznej refleksji. Lektura dotyczy tu zatem tekstów filozoficznych rozumianych maksymalnie szeroko: jako wszelkie, poddające się interpretacji wytwory celowej działalności człowieka (wiersze, filmy, bajki, budynki, dzieła muzyczne itd.).

Strona przedmiotu
410-FS2-2LEF3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności krytycznej lektury tekstów filozoficznych, a także inspirujących do refleksji filozoficznej prac autorów reprezentujących inne dyscypliny nauki i obszary twórczości.

Strona przedmiotu
410-FS2-1LOF2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć z zakresu logiki w kontekście możliwych zastosowań narzędzi formalnych w filozofii. Przedstawione zostaną: klasyczny rachunek zdań, klasyczny rachunek predykatów, wybrane logiki nieklasyczne, podstawy teorii mnogości oraz metalogiki. Przedmiotem zajęć będzie także filozoficzna dyskusja niektórych pojęć technicznych. Kurs stanowi pogłębienie i poszerzenie podstawowego kursu logiki (np. „Podstaw logiki” dla studentów filozofii i etyki).

Strona przedmiotu
410-FS2-1MKR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nauka krytycznej analizy argumentacji. Przedstawione zostaną podstawowe rodzaje argumentacji i struktura argumentu. Omówione zostaną zasady sofistyki i radzenia sobie z nią.

Strona przedmiotu
410-FS2-1NUM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat natury umysłu i procesów poznawczych. Problemy podejmowane na wykładach i ćwiczeniach obejmują wybrane zagadnienia filozofii umysłu, neurofilozofii i filozofii sztucznej inteligencjii, a także nauk szczegółowych zainteresowanych badaniem procesów umysłowo-poznawczych.

Strona przedmiotu
410-FS2-1NTH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb zdobywania wiedzy,

- wspólna praca grupy osób - zdalnie w sieci,

- bezpieczeństwo w internecie.

- zdalna praca na odległość.

Strona przedmiotu
410-FS2-1PON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami filozofii nauki. Zajęcia prowadzone w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi w zadanych lekturach.

Strona przedmiotu
410-FS2-2PPR4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1PSF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony badaniu związków pomiędzy psychologią a filozofią. Wraz z powstaniem psychologii egzystencjalnej, a przede

wszystkim psychoanalizy i nurtów jej pokrewnych, zwanych psychologią głębi, możemy zauważyć, że wielu psychologów i psychiatrów

odważnie wkracza w obszary dociekań filozoficznych. Podobnie niektórzy filozofowie, szczególnie związani z filozofią egzystencjalną i

filozofią życia, tworzyli dzieła, które inspirowały wielu psychologów.

Strona przedmiotu
410-FS2-2SEM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego I jest: a) określenie tematu pracy magisterskiej z obszaru problemowego filozofii (w porozumieniu z promotorem), b) wyszukiwanie literatury dotyczącej wybranego tematu prac, c) prezentacja na semniarium problemów omawianych w literaturze przedmiotu, d) przygotowanie szczegółowego konspektu pracy, e) napisanie pierwszego rozdziału lub jego fragmentu.

Strona przedmiotu
410-FS2-2SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie jest prowadzone na drugim roku studiów i dzieli się na dwie części odpowiadające kolejnym semestrom: Seminarium magisterskie 1 i Seminarium magisterskie 2, prowadzone przez dwoje różnych nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego. Student może pisać pracę magisterską pod opieką jednego z nich albo, po uzyskaniu zgody, wybrać sobie innego promotora spośród pracowników prowadzących zajęcia na kierunku i posiadających co najmniej stopień doktora. Uzupełnieniem seminarium, które odbywa się w grupie, są indywidualne konsultacje studenta z promotorem.

Seminarium ma pomóc studentowi w samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej, najpierw pomagając mu dookreślić temat i koncepcję pracy (Seminarium magisterskie 1), a następnie (Seminarium magisterskie 2) poddając pod dyskusję jej powstające fragmenty oraz związane z omawianą problematyką lektury.

Strona przedmiotu
410-FS2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2TDR3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej doświadczenia religijnego w kontekście refleksji filozoficznej.

Strona przedmiotu
410-FS2-1TFE2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest refleksja nad teoriami feministycznymi w XX i XXI wieku, zapoznanie się z głównymi stanowiskami filozofii feministycznej, toczonymi debatami i stawianymi pytaniami. Będziemy zastanawiali się nad specyfiką myśli feministycznej w dialogu z takimi trendami filozofii współczesnej jak: fenomenologia, psychoanaliza, teoria queer, teoria postkolonialna, krytyczny posthumanizm, studia nad nauką i technologią czy nowe materializmy. Poznamy klasyczne teksty myślicielek feministycznych takich jak np. S. de Beauvoir, L. Irigaray, J. Butler, bell hooks, D. Haraway, E. Grosz czy R. Braidotti.

Strona przedmiotu
410-FS2-1TRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z róznymi teoriami racjonalności, takimi jak klasyczne teorie racjonalności oparte o prawdopodobieństwo Bayesa, teorie racjonalności ograniczonej Simona, teorii heurystyk Kahnemana i Tverskyego, Gigerenzera, teoria racjonalności komunikacyjnej Habermasa oraz zbadanie ich filozoifcznych podstaw. W ramach zajęć student zapoznaje się z zastosowaniem wymienionych teorii i problemów racjonalności w niektórych dziedzinach takich nauk jak psychologia, kognitywistyka czy socjologia.

Strona przedmiotu
410-FS2-2TRA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w formie translatorium. Studenci posługują się słownikami języka angielskiego.

Strona przedmiotu
410-FS2-2TRA2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w formie translatorium. Studenci posługują się słownikami języka angielskiego.

Strona przedmiotu
410-FS2-1UAR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza wybranych problemów współczesnej filozofii technologii ze szczególnym uwzględnieniem filozofii sztucznej inteligencji. W ramach zajęć dyskutowane są takie zagadnienia jak: rola artefaktów kognitywncyh w rozwoju procesów umysłowo-poznawczych, rodzaje artefaktów kognitywnych, relacja między naturalnymi, hybrydowymi oraz sztucznymi systemami poznawczymi, przekraczanie biologicznych ograniczeń ludzkiego umysłu i poznania, transhumanizm i przyszłość człowieka, nadzieje i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii informacyjnych. Student poszerza wiedzę oraz kształtuje umiejętność filozoficznej analizy najnowszych osiągnięć technologii kognitywnej.

Strona przedmiotu
410-FS2-1SJO2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem specjalistycznych warsztatów językowych jest kształcenie sprawności językowej do poziomu B2+ języka angielskiego oraz rozwijanie znajomości języka specjalistycznego dotyczącego filozofii. Student poznaje i utrwala terminologię filozoficzną w języku angielskim na podstawie analizy poglądów wybranych filozofów (od starożytności po współczesność), w oparciu o lekturę fragmentów książek dotyczących historii filozofii w języku angielskim.

Strona przedmiotu
410-FS2-2WSJ3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)