Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok II st. BŚ - semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok II st. BŚ - semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-BS2-2EWO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zaznajomić studentów z biologią ewolucyjną rozumianą jako program badawczy służący wyjaśnianiu mechanizmów powstawania podstawowych cech i procesów biologicznych. Zajęcia przedstawiają pogłębiony stan wiedzy na temat aparatu pojęciowego biologii ewolucyjnej (pojęcie dostosowania 'fitness' i adaptacji darwinowskiej), jej najważniejszych programów badawczych, hipotez i teorii (m. in. psychologii ewolucyjnej, medycyny darwinowskiej, teorii historii życiowych, hipotez tłumaczących ewolucje starzenia i wirulencji) aż po rozróżnienie ewolucji biologicznej i kulturowej.

Strona przedmiotu
320-BS2-2JOB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat języka obcego ma za zadanie pogłębienie terminologii stosowanej w naukach biologicznych. Student uczy się poruszania w tematyce specjalistycznej, wyrabia umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji w prasie naukowej i popularnonaukowej. W trakcie kursu student rozwija umiejętność przygotowania ustnej prezentacji oraz prac pisemnych jak streszczenia, raporty; uczy się swobodnej komunikacji samodzielnie stosując terminologię nauk ścisłych.

Strona przedmiotu
320-BS2-2MKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z czynnikami biotycznymi i abiotycznymi kształtującymi strukturę populacji mikroorganizmów w środowiskach, a także wpływ mikroorganizmów na różnorodne środowiska.

W trakcie realizacji przedmiotu scharakteryzowane będą najważniejsze grupy drobnoustrojów zasiedlających środowiska naturalne i ekstremalne oraz rola jaką pełnią w środowisku, a także techniki umożliwiające badanie mikrobiologii gleb, wód i powietrza.

Strona przedmiotu
320-BS2-2OCW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasobami hydrosfery, potencjalnymi źródłami degradacji wód oraz możliwościami ich ochrony. Student poznaje przyczyny i skutki eutrofizacji wód. Potrafi wskazać zmiany w strukturze hydrobiontów w skutek antropopresji. Poznaje różnorodne metody rekultywacji wód. Zapoznaje się z podstawowymi technikami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Potrafi interpretować krajowe i unijne przepisy prawno-administracyjne w zakresie ochrony wód.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PSIII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową, opracowuje otrzymane wyniki badań pod względem statystycznym i graficznym.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW09 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w systemie BioLinux, w szczególności z linią komend; podstawowymi typami plików oraz ich modyfikacją z wykorzystaniem wyrażeń regularnych; automatyzacją pracy poprzez stosowanie skryptów i pętli. Studenci poznają kolekcje baz danych z zakresu biologii molekularnej oraz podstawowe narzędzia do obróbki danych biologicznych, zwłaszcza sekwencji nukleotydowych. Studenci zapoznają się również z możliwościami platform dedykowanych zdalnej obróbce danych w wymagających obliczeniowo badaniach biomedycznych.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład320-BS2-2PDW12 ma służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarza diagnostyka molekularna w identyfikacji taksonów, osobników oraz genów i zastosowaniu praktycznemu tych możliwości. Pokazane zostaną aktualne możliwości diagnostyki molekularnej w identyfikacji chorób genetycznych, nowotworów oraz patogenów chorób zakaźnych i czynników infekcyjnych, w tym Covid-19, założenia epidemiologii molekularnej jak i rodzaje testów genetycznych i możliwościami, jakie daje baza GTR.

Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne ustalenia genetycznych profilów osobników na podstawie molekularnej analizy prób środowiskowych (m.in. odchodów). Student nabywa umiejętność genetycznej identyfikacji osobników oraz ich płci, jak poznaje narzędzia diagnostyczne umożliwiające molekularną analizę składu diety osobników z ich odchodów. Na wybranych przykładach zapoznaje się z metodami ustalania genetycznego systemu kojarzeń (lub ustalania ojcostwa) z wykorzystaniem DNA mikrosatelitarnego.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW51 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z występowaniem, budową chemiczną, biosyntezą, metabolizmem, aktywnością biologiczną oraz praktycznym zastosowaniem hormonów roślinnych sklasyfikowanych jako: auksyny, brassinosteroidy, cytokininy, gibereliny, etylen, kwas abscysynowy i jasmonowy oraz regulatorów wzrostu roślin (kwasy fenolowe, poliaminy).

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat jest pełen obrazów, dźwięków i zapachów które jako sygnały pełnią różnorodne funkcje w świecie zwierząt. Podczas kursu studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw tego, jak zwierzęta komunikują się ze sobą i dlaczego komunikują się w ten sposób. Tematyka obejmuje rolę środowiska w kształtowaniu sygnałów, charakterystykę, funkcję i rzetelność sygnałów. Podczas kursu słuchacze dowiedzą się dlaczego niektóre pieśni ptaków są proste, a inne złożone, oraz jakie rodzaje sygnałów mogą być wymieniane między gatunkami.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW62 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat analizy statystycznej w biologii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji napotykanych podczas codziennej pracy badawczej, a także praktyczne zajęcia w rozwiązywaniu problemów statystycznych. Podczas kursu nacisk kładziony jest przede wszystkim na zrozumienie problemów związanych z użyciem statystyki w biologii oraz sposobów ich rozwiązywania: obejmuje on zarówno teorię (w niezbędnej ilości czyli w stopniu umożliwiającym zrozumienie co oznaczają poszczególne liczby w podanych przez komputer wynikach analizy) jak i praktykę (zajęcia z przykładami pokazującymi zastosowanie różnych metod statystycznych, prezentującymi rozmaite problemy jakie można napotkać podczas analizy oraz z przykładowymi zestawami danych).

Strona przedmiotu
320-BS2-2WRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-2SEMIII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego jakim jest praca magisterska:

sprecyzowanie tematu i celu pracy, poszerzenie wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranej specjalizacji, co umożliwi właściwą dyskusję otrzymanych wyników. Student nabywa umiejętności przygotowania i przedstawienia prezentacji wyników badań własnych, z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Ponadto celem zajęć jest także wparcie studenta w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM09 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia fizyczna przedstawia cechy środowiska abiotycznego.. Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami które doprowadziły do powstania środowiska przyrodniczego Polski Północno-Wschodniej. Zakres nauczania przedmiotu obejmuje charakterystykę budowy geologicznej, rzeźby tereny, pokrywy glebowej, oraz zróżnicowania szaty roślinnej w Polsce Północno-Wschodniej. Odmienność środowiska przedstawiona zostanie w oparciu o analizę warunków klimatycznych i hydrologicznych obszaru. Efektem kształcenia będzie rozumienie zróżnicowania środowiska przyrodniczego w Północno-Wschodniej Polsce i potencja możliwość wykorzystania gospodarczego obszaru.

Strona przedmiotu
320-BS2-2WM40 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie, że człowiek jest częścią przyrody i podlega takim samym prawom i mechanizmom, co każdy inny gatunek (reguła Bergmana, reguła Allena, tworzenie grup społecznych). Student poznaje przyczyny i etapy ewoluowania cech typowo ludzkich, jak dwunożność i mowa, oraz konsekwencje nabycia tych cech. Wykłady mają także na celu wskazanie cech człowieka, które są pozostałością historii ewolucyjnej gatunku.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)