Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia Podyplomowe Menedżerskie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia Podyplomowe Menedżerskie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
330-SPM-1BP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami z zakresu planowania gospodarczego, rodzajami biznes planów, ich konstrukcją i zastosowaniem. Cześć praktyczna obejmuje wykonanie ćwiczenia, podczas którego każdy ze studentów, na bazie przedstawionych mu założeń, samodzielnie tworzy cześć finansową biznes planu wraz z oceną ekonomiczno-finansową opracowania.

Strona przedmiotu
330-SPM-1FRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Uczestnicy uzyskują umiejętność ogólnej interpretacji sprawozdań finansowych oraz oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Poznają kluczowe mechanizmy rządzące rynkami finansowymi.

Strona przedmiotu
330-SPM-1FPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu realizacji projektów w pełnym cyklu życia projektu: tj. od rozpoczęcia projektu poprzez planowanie i wykonanie do kontroli i oceny projektu. Część zajęć zostanie poświęcona tematyce zarządzania projektami europejskimi oraz przybliżeniu informacji dotyczących nowoczesnych metod pomocnych w sprawnym i skutecznym zarządzaniu projektami.

Strona przedmiotu
330-SPM-1LWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przywództwo stanowi wyjątkową kompetencję współczesnego lidera, dlatego w trakcie zajęć uwaga skupiona jest na takich kwestiach merytorycznych jak istota i znaczenie przywództwa oraz umiejętności z zakresu sprawowania władzy.

Ponadto rozpatrywane są kompetencje lidera, zarówno intrapersonalne jak również interpersonalne. Szczególną uwagę przywiązuje się do przywództwa sytuacyjnego Blancharda i w oparciu o tą koncepcję prezentowane są style

przewodzenia.

Strona przedmiotu
330-SPM-1LOG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie uczestników z miejscami i rolą logistyki we współczesnych systemach gospodarczych. Uczestnicy poznają nomenklaturę pojęciową logistyki oraz umiejętności identyfikacji procesów wsparcia logistycznego dowolnej celowej aktywności.

Strona przedmiotu
330-SPM-1MAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Marketing obejmuje głównie zagadnienia związane ze zrozumieniem roli klienta w działalności firmy oraz zapoznanie z podstawowymi obszarami

aktywności marketingowej, w tym segmentacja, targetowanie i pozycjonowanie. Ważnym wątkiem jest budowanie oferty rynkowej w oparciu

o kluczowe instrumenty marketingowe, tj. produkt, cena, dystrybucja, komunikacja marketingowa. Treści merytoryczne prezentowane są w kontekście operacyjnym, ale również strategicznym.

Strona przedmiotu
330-SPM-1NWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia negocjacji w biznesie zwiększającej prawdopodobieństwo osiągania porozumień, dających podstawę satysfakcjonującej współpracy z parterami negocjacji w dłuższej perspektywie czasowej.

Strona przedmiotu
330-SPM-1OIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania organizacją poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu podstawa zarządzania i zestawienie jej z praktycznymi doświadczeniami uczestników.

Strona przedmiotu
330-SPM-1PP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy poznają źródła prawa pracy, pojęcie stosunku pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące różnic między umową o pracę a umową cywilnoprawną, rodzaje umów o pracę. Ponadto przekazywane są treści na temat nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Omawiane są też zagadnienia takie jak: czas pracy, wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia związane z pracą, urlopy pracownicze i inne przerwy w wykonywaniu pracy, ogólna charakterystyka odpowiedzialności stron stosunku pracy. Dodatkowo uczestnik poznaje kwestie dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika, odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie praw pracownika, odpowiedzialności pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciw prawom pracownika.

Strona przedmiotu
330-SPM-1PR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przedstawienie idei działań public relations. Podczas zajęć omawiane są kwestie budowania wizerunku i tożsamości menedżera, idea marki miejsca, media relations oraz publicity oraz strategiczne podejście do budowania marki.

Strona przedmiotu
330-SPM-1RZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją kosztów i przychodów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo-księgowej. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę na temat tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką. W rozwiązywaniu problemów uczą się posługiwać narzędziami rachunkowości zarządczej służącymi do oceny efektywności przedsięwzięć oraz podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji i sprzedaży. Zajęcia mają również na celu przedstawienie zasad konstruowania budżetu operacyjnych.

Strona przedmiotu
330-SPM-1RN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchaczy z prawno-ekonomicznymi uwarunkowaniami oraz specyfiką funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce.

Strona przedmiotu
330-SPM-1SP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu zostaną omówione podstawowe instytucje polskiego prawa podatkowego. Szczegółowej analizie zostaną poddane przepisy Ordynacji podatkowej jako aktu zawierającego rozwiązania uniwersalne - wspólne dla wszystkich danin składających się system podatkowy.

Strona przedmiotu
330-SPM-1ZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych, prawidłowym przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, trybami udzielania zamówień, dokumentacją sporządzaną przez zamawiającego, dokumentacją wymaganą od wykonawców. Ponadto uczestnicy poznają wzory pism w przedmiocie zamówień publicznych. Poruszane są też kwestie dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Strona przedmiotu
330-SPM-1ZSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia dotyczące ogólnych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz analizowane

są dobre praktyki w ramach wybranych procedur kadrowych. Uwaga zwracana jest więc przykładowo na rekrutację i selekcję kandydatów do pracy, motywację oraz komunikację.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)