Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

a (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
340-RM1-1HLR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 40-tych XIX wieku (poprzedzone wiedzą o folklorze wschodniosłowiańskim), a także z najważniejszymi zjawiskami rosyjskiego procesu historycznoliterackiego. Prezentowane są charakterystyczne cechy i przedstawiciele poszczególnych etapów rozwoju literatury rosyjskiej oraz ich kulturowe, filozoficzno-estetyczne i społeczne uwarunkowania. W ramach ćwiczeń analizowane są utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok i twórców.

Strona przedmiotu
340-RM1-1LPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 25 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-RM1-1PNA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu kształcenie na poziomie biegłości językowej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
340-RM1-1PNF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-RM1-1PNN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-RM1-1LAB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 80 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 80 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształtowanie i ugruntowanie poprawnych nawyków artykulacyjnych i intonacyjnych, korygowanie błędów wymowy, rozwijanie słuchu fonematyczno-fonetycznego, integracja ćwiczeń fonetycznych z pozostałymi ćwiczeniami praktycznej nauki języka.

Strona przedmiotu
340-RM1-1PNR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 180 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 180 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in)

4. Leksyka: zawieranie znajomości, formy grzecznościowe, rodzina, dom, mieszkanie, uczelnia wyższa, tradycje rosyjskie.

Strona przedmiotu
340-RM1-1PNRJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 110 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 110 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu.

Treści kształcenia obejmują szereg tematów leksykalnych uzupełniających i poszerzających materiał omawiany na zajęciach z PNJR. W ramach kursu realizowane są treści gramatyczne z różnych poziomów języka ze szczególnym naciskiem na opanowanie charakterystycznych paradygmatów podstawowych części mowy (rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, czasownik) oraz ich praktyczne zastosowanie w mowie i piśmie.

Studenci utrwalają nawyki poprawnej pisowni i ortografii. Zajęcia łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym jej użyciem w mowie, kształtują odpowiednie nawyki, świadomość językową i kompetencję interkulturową.

Dodatkowo studenci wybierają i zgłaszają tematy i zagadnienia, które chcą jeszcze powtórzyć i przećwiczyć, by udoskonalić swoje umiejętności językowe.

Strona przedmiotu
340-RM1-1WDJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu językoznawstwa oraz zgłębienie wiedzy na temat historii, znaczenia i funkcji języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. W centrum uwagi danego kursu jest m.in. klasyfikacje języków świata (zróżnicowanie genetyczne, typologiczne, socjalne i terytorialne, geograficzne); charakterystyka języków rodziny indoeuropejskiej; historia i typologia pisma, systemowa natura języka (podsystemy językowe), miejsce i znaczenie językoznawstwa w systemie nauk humanistycznych; specyfika przedmiotowa i metodologiczna językoznawstwa; historia badań językoznawczych, typologia i charakterystyka dyscyplin językoznawczych.

Strona przedmiotu
340-RM1-1WDL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Studenci poznają podstawowe zagadnienia z literaturoznawstwa, takie jak:

-Funkcje literatury.

-Utwór literacki jako struktura znaczeniowa.

-Gatunki literackie.

-Charakterystyczne cechy utworu lirycznego.

-Budowa wiersza (wersyfikacja, rytm, rym, etc.).

-Metaforyka.

-Typy narracji w prozie.

Strona przedmiotu
340-RM1-1WFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-RM1-1ZHR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- a
- a

Skrócony opis

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje zagadnienia z historii Rusi Kijowskiej, Państwa Moskiewskiego, Imperium Rosyjskiego, Związku Sowieckiego i Rosji współczesnej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)