Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok PiW SJ sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok PiW SJ sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-DS5-3JEC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poruszane na zajęciach zagadnienia dotyczą: koncepcji pedagogicznych i psychologicznych dotyczących aktywności poznawczej, strategii stymulowania aktywności i samodzielności poznawczej dzieci, identyfikowania oraz rozbudzania zainteresowań i zdolności poznawczych dzieci, dostosowywania sposobów i treści uczenia się do ich zasobów, diagnozowania strefy aktualnego i najbliższego rozwoju, wielozmysłowego poznania świata przez dziecko,

stosowania gier w rozbudzaniu aktywności intelektualnej dzieci,

przestrzeni edukacyjnej jako zewnętrznego kontekst, podejmowania przez dziecko aktywności poznawczej oraz organizowania działań edukacyjnych nastawionych na konstruowanie wiedzy przez dzieci w przedszkolu.

Strona przedmiotu
380-DS5-3IBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zakłada się rozwijanie wiedzy i umiejętności studenta, niezbędnych do:

- realizacji zajęć kształtujących wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu celowego oraz właściwego posługiwania się przez nich typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych, oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

- stwarzania sytuacji problemowych oraz inspirowania i angażowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego;

- rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowo-wizualnym z zastosowaniem oraz bez wykorzystania komputera;

- integrowania zajęć edukacji informatycznej z elementami innych edukacji, jak i z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

- promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

Strona przedmiotu
380-DS5-3BHL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do nabywania przez Studentów/tki kompetencji nauczycielskich w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć matematycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Studenci/tki uzupełnią wiedzę dotycząca warunków rozwoju myślenia uczniów na zajęciach matematycznych, poznają determinanty kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych dzieci oraz usprawnią umiejętności projektowania pracy nauczyciela i uczniów.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JBW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka przedmiotu obejmuje spersonalizowane strategie edukacyjne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia i analizy czytanych tekstów, tworzenia wypowiedzi w języku pisanym i mówionym (w tym prac twórczych), stosowanie poprawnych form gramatycznych i ortograficznych.

Strona przedmiotu
380-DS5-3AJK2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój społeczny i wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, współpraca z rodziną, organizacja życia w grupie przedszkolnej, przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego; uczestnictwo dzieci i wspólnoty przedszkolnej w działaniach społeczności lokalnej i w procesach podejmowania decyzji na wielu szczeblach (od lokalnego i krajowego, po europejski i międzynarodowy); wzmacnianie emocjonalnego obszaru rozwoju dzieci; inspirowanie do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej w różnych obszarach rzeczywistości; otoczenie społeczne i przyrodnicze jako źródło doznań estetycznych; sytuacje doświadczania różnych sposobów przekazywania idei między twórcą a odbiorcą w tekstach pisanych (drukowanych i cyfrowych), teatrze, filmie, tańcu, grach, sztuce i wzornictwie, muzyce i architekturze, a także w formach hybrydowych; aktywności polegające na wykorzystywaniu szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób.

Strona przedmiotu
380-DS5-3GJH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem prowadzących zajęcia jest wyposażenie studenta w elementarną wiedzę w zakresie:

• miejsca pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogicznych w systemie nauk oraz ich przedmiotowymi i metodologicznymi powiązaniami z innymi dyscyplinami;

• podstawowych paradygmatów w metodologii nauk społecznych – pozytywistycznym i humanistycznym;

• wykorzystywania teorii w paradygmacie pozytywistycznym;

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

• przygotowania własnego projektu badawczego;

• analizy i interpretacji rozkładu zmiennych jakościowych lub ilościowych na podstawie wskaźników struktury oraz ich graficznego obrazu;

• formułowania wniosków dla praktyki, postulatów i kierunków dalszych badań na podstawie materiału empirycznego;

• posługiwania się przypisami bibliograficznymi.

Kształtowania kompetencji społecznych studenta w zakresie:

• określania i wyjaśniania dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JEF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie do realizowania zadań zawodowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z roli nauczyciela, kształtowanie kompetencji zawodowych oraz gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela szkoły. Student będzie miał możliwość skonfrontowania nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, dokonania diagnozy indywidualnych potrzeb uczniów oraz interpretacji sytuacji pedagogicznych. Realizacja przedmiotu będzie okazją do projektowania działań pedagogicznych, wykorzystania dostępnych środki i metod pracy w celu realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz analizy własnych działań pedagogicznych i wskazania obszarów wymagających zmian.

Strona przedmiotu
380-DS5-3HET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)