Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, Białystok 2014.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

Konstytucyjny system organów państwowych, red. B. Szmulik, M. Paździor, Warszawa 2014.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

1. W zakresie wiedzy - student posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz o źródłach prawa polskiego, procesie jego tworzenia oraz trybie wprowadzania zmian w treści aktów normatywnych.

2. W zakresie nabytych umiejętności - student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa konstytucyjnego; umie też wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa konstytucyjnego.

3. W zakresie kompetencji społecznych - student potrafi w pełni samodzielnie oraz krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności nabyte podczas nauki prawa konstytucyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obecność i aktywność na zajęciach; terminowe zaliczanie kolokwiów cząstkowych i kolokwium końcowego; wygłoszenie referatów na wybrane przez siebie tematy,wykonanie zadań e-learning.

Zakres tematów:

1) Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego (2 godz.).

2) Konstytucja, jej istota i cechy szczególne (3 godz.).

3) Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 roku (3 godz.).

4) Podstawowe zasady ustrojowe - pojęcie i katalog (4 godz.).

5) Podstawowe prawa i wolności jednostki oraz środki i zakres ich ochrony (6 godz.).

6) Konstytucyjny system źródeł prawa (4 godz.).

7) Instytucje demokracji bezpośredniej - pojęcie, formy, instytucja referendum, inicjatywa ludowa (3 godz.).

8) Prawo wyborcze do parlamentu, status prawny posłów oraz senatorów (4 godz.).

9) Organy władzy ustawodawczej - organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania sejmu oraz Senatu, Zgromadzenie Narodowe (5 godz.).

10) Organy władzy wykonawczej - tryb wyboru, zakres kompetencji oraz odpowiedzialność Prezydenta RP, organizacja, funkcjonowanie, zakres zadań i odpowiedzialność Rady Ministrów (5 godz.).

11) Organy władzy sądowniczej - struktura i zadania sądów, zasady organizacji oraz funkcje Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu (4 godz.).

12) Konstytucyjne oraz ustawowe podstawy ustroju samorządu terytorialnego (3 godz.).

13) Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i telewizji (2 godz.).

14) Konstytucyjna regulacja finansów publicznych (2 godz.).

15) Konstytucyjna i ustawowa regulacja stanów nadzwyczajnych - stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej (2 godz.).

16) Prawnoustrojowa problematyka miejsca Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (2 godz.).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w trybie blended-learning: w sali oraz e-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 311
Artur Olechno 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 211
Andrzej Jackiewicz 26/ szczegóły
3 każda środa, 16:30 - 18:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 310
Artur Olechno 24/ szczegóły
4 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:45, sala 312
Kamila Bezubik 24/ szczegóły
5 każdy czwartek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 214
Lech Jamróz 25/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 213
Kamila Bezubik 23/ szczegóły
7 każda środa, 18:00 - 19:30, sala e-learning
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 312
Kamila Bezubik 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.