Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-2PKO Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia prawa 0700-PS5-1HPR
Logika prawnicza 0700-PS5-1LPA
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności w zakresie rozpoznawania modeli ustrojowych współczesnego świata, klasyfikowania na tym tle ustroju RP oraz świadomości jej genezy ustrojowej; zrozumienia opisu organizacji i funkcjonowania aparatu państwa; poruszania się w sferze wzajemnych relacji pomiędzy głównymi organami państwa; znajomości praktyki ich działania, zasadniczych instytucjonalnych i materialnych i materialnych gwarancji nadrzędności konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków jednostki; rozumienia roli poszczególnych organów ustrojowych oraz instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa; przyswojenia terminologii prawnokonstytucyjnej; podniesienia kultury politycznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje - w tym relacje z posiedzeń Sejmu, internet).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej Blackboard - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie materiału normatywnego oraz orzecznictwa zawartego w bazach danych typu LEX, zwłaszcza przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - Historia prawa 0700-PS5-1HPR; Logika prawnicza 0700-PS5-1LPA; Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 100 godz.; 50 godz. wykładu i 50 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz. (w tym 20 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A.Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, K _W03,

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa konstytucyjnego, procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian, K_W11,

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa konstytucyjnego, K_U01,

- umie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, w tym głównie z zakresu prawa konstytucyjnego, K_U03,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie, K_U09,

Kompetencje społeczne, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, K_K01,

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny - 3 pytania z zestawu pytań problemowych na egzamin, odpowiedzi opisowe, ocena końcowa z egzaminu uzależniona od zasobu wiedzy i formy odpowiedzi, w razie wątpliwości co do oceny pytania dodatkowe.

Ćwiczenia: system punktowy uwzględniający liczbę punktów uzyskanych z pracy pisemnej i kolokwium ustnego, z zadań w e-learningu, aktywności na zajęciach oraz frekwencji

lub sprawdzian pisemny, zadania w e-learningu, ocena udziału w dyskusji, aktywność na zajęciach oraz ocena frekwencji (więcej niż dwie nieobecności wpływają negatywnie na ocenę)

lub oceny z dwóch sprawdzianów pisemnych (system oceny wg przyjętych kryteriów akademickich: ponad połowa punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna; 75% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra: 90% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra), punkty za aktywność (mogą podnieść ocenę końcową o pół stopnia), frekwencja (więcej niż dwie nieobecności wpływają negatywnie na ocenę), punkty uzyskane z zadań w e-learningu (więcej niż połowa punktów oznacza zaliczenie części e-learningowej)

lub sprawdziany pisemne, aktywność, wynik testów i zadań lub kazusów w e-learningu (stanowią 1/3 wartości oceny końcowej), frekwencja (jedna nieobecność jest dopuszczalna).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk, Artur Olechno
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Artur Olechno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Artur Olechno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.