Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka projektu socjalnego 0800-SN1-2GRG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

K_W07: Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji - dyskusja, przygotowanie projektu socjalnego

K_W10: Zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością;posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup - przygotowanie projektu socjalnego

K_U08: potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej - przygotowanie projektu socjalnego

K_U11: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin - przygotowanie projektu socjalnego

K_K04: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - udziała w dyskusji, współpraca z grupą podczas przygotowywania projektu socjalnego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z pisemnej pracy grupowej (projekt socjalny) oraz aktywność na ćwiczeniach.

W trakcie semestru student może być nieobecny 1 raz. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- aktywny udział na zajęciach: 30 punktów,

- praca pisemna: 70 punktów.

Skala ocen: 3.0 dostateczny (51-60 punktów), 3.5 dostateczny plus (61-70 punktów), 4.0 dobry (71-80 punktów), 4.5 dobry plus (81-90 punktów), 5.0 bardzo dobry (91-100 punktów).

Zakres tematów:

1. Identyfikacja problemu, ocena przyczyn, skali, skutków w wymiarze indywidualnym, grupowym i środowiskowym.

2. Uzasadnienie projektu, sformułowanie celów, ocena potrzeb i zasobów klienta oraz określenie kierunków działania i oczekiwanych zmian.

3. Szczegółowy plan realizacji projektu.

4. Tworzenie budżetu projektu.

5. Ewaluacja – określenie celu, przedmiotu ewaluacji, wybór metod i technik gromadzenia informacji, wybór technik pracowania danych.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, burza mózgu, gry symulacyjne, dyskusja, studium przypadku, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B125
Joanna Borowik 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.