Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne 0800-SS2-1GTE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Białobrzeska K., Kawula S. (red.), Wykluczenie i marginalizacja społęczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Toruń 2006.

Firlit-Fesnak G. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2008

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa 2012.

Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków 2012.

Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków 2012

Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa 2014.

Krzyszkowski J., Inkluzywne wspólnoty czyli o roli polityki społecznej w samorządzie, Warszawa 2014.

Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej, Katowice 1998

Rymsza M., (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Warszawa 2005.

Skowrońska A., Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, Warszawa 2014.

Wódz K., Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008.

Wódz K., Faliszek K., Karwacki A., Rymsza M. (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Toruń 2012.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Efekty uczenia się:

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. (dyskusja, konsultacje) KW01

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej. (dyskusja, konsultacje) KW03

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego. (dyskusja, konsultacje) KW10

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej. (dyskusja, konsultacje) KU02

Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi. (dyskusja, konsultacje) KU08

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pomocy społecznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pomocowych. (obserwacja, dyskusja, konsultacje) KK04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 51% pkt. możliwych do uzyskania) z pisemnej pracy oraz rozwiązania zadań przygotowanych do poszczególnych modułów (forma kształcenia na odległość).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

1. Bezrobocie - przyczyny, rodzaje, skutki oraz formy przeciwdziałania

2. Zagadnienie zatrudnienia w obszarze zabezpieczenia społecznego.

3. Zadania polityki społecznej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczenia społecznego.

4. Aktywna polityka społeczna - instytucje i instrumenty krajowego rynku pracy oraz promocja zatrudnienia w środowisku lokalnym.

5. Zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne, cele i formy instytucjonalne.

6. Modele funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

7. Nowoczesny rynek pracy (model flexicurity).

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia przygotowane treści z wykorzystaniem:

• dyskusji

• prelekcji

• narzędzi multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.3
Joanna Szymanowska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.