Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w edukacji małego dziecka 0800-PPAS2-2HAL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. B. Bilewicz – Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2017.

2. M. Caiati, S. Delac, A. Muller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

3. K. Miłek, Zabawa jako obszar poznania dziecka, [w:] S.Guz, M. Centner – Guz, J. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, UMCS, Lublin 2015.

4. Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

5. A. Kopik, M. Zatorska, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce 2010.

6. Waloszek D. (2006) Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

7. Waloszek D. (2009) Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

8. K. Appelt, A. I. Brzezinska, Jaka zabawka dla dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 2012/7.

9. Okoń W. (1987) Zabawa a rzeczywistość, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

K_W09: Student zna podstawowe teorie i rodzaje zabaw, rozumie rolę zabawy z ogólnym rozwoju małego dziecka.

K_W16: Student ma elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki zabawy i metodyki aktywności zabawowej.

K_U04: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, dotyczącą roli zabawy w rozwoju dziecka oraz rozwijać umiejętności organizowania środowiska dziecka inspirującego do podejmowania różnego rodzaju zabaw.

K_U07: Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z dziećmi i dorosłymi oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki zabawy.

K_U09: Student potrafi posługiwać się metodami i procedurami w obszarze aktywności zabawowej dziecka oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

K_K08: Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z tworzeniem warunków do aktywności zabawowej. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania zachowania w zabawie dzieci w wieku przedszkolnym.

Metody sprawdzania, czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte: projekty i ćwiczenia praktyczne, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem ćwiczeń będzie:

- ocena aktywności studenta na zajęciach,

- ocena pracy indywidualnej i w zespole przy przygotowaniu projektów,

Zaliczeniem nieobecności będzie odpowiedź ustna lub referat na podany temat.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Zabawa jako podstawowa aktywność małego dziecka.

2. Istota, cel, charakterystyka swobodnej zabawy dziecięcej.

3. Specyfika i rodzaje zabaw dziecięcych.

4. Badania naukowe dotyczące zabaw dziecięcych.

5. Konstruowanie środowiska sprzyjającego aktywności zabawowej dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Zabawa jako narzędzie diagnostyczne aktualnego i najbliższego rozwoju dziecka.

7. Metoda projektu jako okazja do uczenia się poprzez zabawę.

8. Rodzaje zabaw dydaktycznych w przedszkolu.

9. Zabawka a rozwój dziecka.

10. Zabawy na cztery pory roku.

11. Kalendarz imprez w przedszkolu – opracowanie programu wybranych imprez.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa,

dyskusja,

studium przypadku,

metoda projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A6
Małgorzata Bilewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.