Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 0800-S1-2JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Efekty uczenia się:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K_W01): kolokwium, test kontrolny, zadania online, prezentacja.

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym ze źródeł w języku obcym (K_U04): zadania online, test kontrolny, prezentacja,

- potrafi sformułować wnioski, opracować, zaprezentować i omówić wyniki związane z tematyką właściwą dla pedagogiki (K_U05): ocena aktywności w trakcie zajęć, dyskusja, prezentacja,

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07): ocena aktywności w trakcie zajęć, dyskusja, prezentacjc,

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: test kontrolny, kolokwium, prace pisemne, testy online, prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny i pisemny,

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego (K_K01): testy online, prezentacja, dyskusja,

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (K_K07): dyskusja, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia i egzaminu:

- regularny udział ii aktywność na zajęciach (dopuszczalne nie więcej niż 3x90 min. nieobecności nieusprawiedliwionych w roku),

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną (min. 50%) wszelkich zadań, testów, sprawdzianów,

- zaliczenie prac pisemnych na ocenę minimum dostateczną (min. 50%)

Zaliczenie nadprogramowych nieobecnosci na zajeciach podczas dyzuru lektora ( tekst o dluc

Aktualizacja sylabusa wzwiązku z CO- Vid 19

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru zimowego i letniego za testy, kartkówki, prace pisemne, aktywność na zajęciach, e-learning oraz indywidualneprace dodatkowe. Warunki zaliczeniowe pozostają bez zmian, tj. minimum 50% na ocenę dostateczną.

Zaliczenie na ocenę na koniec IV semestru.

Egzamin na ocenę po IV semestrze (łączna ocena z części pisemnej i ustnej).

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

- wyrażanie uczuć, muzyka i emocje w życiu człowieka,

- stres, zaburzenia snu;

- przestępczość, zapobieganie, bezpieczeństwo,

- zaburzenia zdrowotne, uzależnienia, pomoc uzależnionym,

- środki komunikacji, etyka i rola mediów,

- życie w dużych miastach i problemy społeczne,

- czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce,

- arteterapia,

- praca z osobami niedowidzącymi i niedosłyszącymi,

- adopcja, rodziny zastępcze

- Pisanie: esej (wyrażający opinię lub za i przeciw), streszczenie publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala C2.17
Marzena Lubaszewska 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala C2.17
Marzena Lubaszewska 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala C1.2
Małgorzata Penza-Szachowicz 26/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala C1.6
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 24/ szczegóły
5 każdy wtorek, 17:05 - 18:35, sala A6
Barbara Rudziak 26/ szczegóły
6 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala A6
Barbara Rudziak 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.