Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-S1-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Onestopenglish

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: potrafi posługiwać się elementarnym słownictwem kierunkowym z dziedziny nauk pedagogicznych w stopniu umożliwiającym komunikację w języku obcym. (weryfikacja: test kontrolny, test online),

KA6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (weryfikacja: kolokwium, test kontrolny, test online),

KA6_UW5: posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (weryfikacja: test online, prezentacja ustna, dyskusja, ocena aktywności w trakcie zajęć),

KA6_UK2: ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (weryfikacja: dyskusja, wypowiedź pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć),

KA6_KK1: ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (weryfikacja: testy online, prezentacja)

KA6_KO3: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (weryfikacja: dyskusja, prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć),

PS6_UK, KA6_UK2: ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ramach programu pierwszego roku studiów. (weryfikacja: testy kontrolne, testy online, prace pisemne, dyskusje i prezentacje, ocena aktywności w trakcie zajęć)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia na podstawie:

- testów i kartkówek w sali,

- zadań online,

- prac pisemnych,

- regularnego udziału w zajęciach (dopuszczalne do trzech nieobecności nieusprawiedliwionych w roku),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach.

Wszystkie prace i zadania muszą być zaliczenie na ocenę minimum dostateczną (min. 50%).

Sprawy losowe rozpatrywane są indywidualnie.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

- edukacja: terminologia związana z edukacją, etapy kształcenia,

- studia: terminologia związana ze studiami na uczelni wyższej,

- wymiany studenckie, programy edukacyjne w Unii Europejskiej, studenci Erasmusa o swoim doświadczeniu z pobytu na zagranicznej uczelni,

- rola wolontariatu,

- interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

- relacje międzyludzkie

- typy osobowości,

- rodzaje inteligencji,

- społeczeństwo i problemy społeczne,

- etapy życia, problemy ludzi w podeszłym wieku

- stereotypy społeczne i narodowościowe, tolerancja,

- komunikacja i porozumiewanie się, komunikacja niewerbalna,

- praca i poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna,

- rola sztuki w życiu człowieka, przygotowanie i uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala C2.3
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 19/19 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala C2.3
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 17/19 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala C2.2
Marzena Lubaszewska 20/19 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala C2.2
Marzena Lubaszewska 21/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.