Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 380-SS1-1GPI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S.: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Pilch T., Lepalczyk I.(red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Pilch T. (red.).: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Śląsk, Katowice 1998

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia, Katowice 1998.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Kawula S. (red.)., Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Mikulski J. , Praca socjalna wobec osób niepełnosprawnych, (w:) K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej, Toruń 2002.

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Ustawodawstwo socjalne.

Samodzielnie dobrane treści z literatury przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Student

-rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie KA6_WG1, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo KA6_WK1, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej KA6_UW6, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie KA6_UK5, sposób weryfikacji konsultacje, ocena pracy indywidualnej i zespołowej, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

- przygotowanie do zajęć oraz prezentowanie treści na wybrany temat (indywidualnie/zespołowo w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość);

- aktywność podczas zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość;

- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie przygotowanych (indywidualnie/zespołowo) prezentacji oraz aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik na odległość (od 51% pkt. możliwych do uzyskania).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia związane z pracą socjalną (wsparcie społeczne, siły społeczne, potrzeby ludzkie indywidualne i społeczne, pomoc społeczna, opieka, ratownictwo, kompensacja, profilaktyka). Miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego.

Działania pracownika socjalnego w sytuacji (do wyboru): niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezrobocia, bezdomności, ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, trudności w integracji uchodźców, wielodzietności i potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, starości

(analiza w kontekście wybranych teorii i koncepcji pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz dylematów etycznych pracowników socjalnych).

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia treści z wykorzystaniem:

• dyskusji

• prelekcji

• narzędzi multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:30 - 10:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B224
każdy piątek, 10:15 - 11:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Joanna Szymanowska 17/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B224
każdy piątek, 8:30 - 10:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Joanna Szymanowska 16/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.