Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe 330-PS1-1PFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

3. Presnarowicz S. (red.) i B. Sudavićius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

4. Brzeziński B. (red.) i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

5. C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. I.

6. E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Ruśkowski E. (red.) i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2. Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

3. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA6_WG1 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o charakterze nauki ekonomii i finansów oraz o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach don innych nauk społecznych,

KA6_WG5 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

KA6_WG6 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach

prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze,

rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze,

zmianach i sposobach działania,

KA6_WG7 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na

temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych, zasad

ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji,

KA6_WG9 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i

narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych

właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych

stosowanych w naukach prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UW1 - potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz

interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i

zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych,

KA6_UW2 - potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową

wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy

konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych,

KA6_UW3 - potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne

procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem

obowiązującego ustawodawstwa,

KA6_UW6 - rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KK1 - potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych,

KA6_KK2 - uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ ustny.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągnięcie założonych do realizacji w ramach ćwiczeń efektów kształcenia.

Zakres tematów:

1.Finanse publiczne a finanse niepubliczne.

2.Ewolucja pojęcia finansów publicznych i pojęcia pokrewne.

3.Funkcje finansów publicznych.

4. Zakres i rola finansów publicznych w różnych systemach zarządzania.

5. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego na tle innych nauk finansowych.

6.Polityka finansowa.

7. System budżetowy państwa. Zasady budżetowe. Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, ich tworzenie, łączenie i likwidacja oraz zasady ich gospodarki finansowej. Klasyfikacja dochodów, (pojęcia: dochody podatkowe, niepodatkowe, środki z UE i innych źródeł zagranicznych, dochody własne jst, subwencje ogólne, dotacje celowe, dochody zwrotne, wpłaty gmin) i wydatków publicznych (układ działowy, wydatki bieżące i majątkowe). Problem debudżetyzacji finansów państwa.

8. Projektowanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola budżetu państwa. Nota budżetowa. Synchronizacja procedur i określenie ram czasowych. Ustawa budżetowa a wieloletnie planowanie finansowe państwa.

9. System dochodów budżetowych państwa i JST. Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa i budżetów JST. Zagadnienia ogólne podatków.

10. Problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Doświadczenia zagraniczne w zakresie racjonalizowania wydatków publicznych. Budżet zadaniowy oraz wieloletnie planowanie i programowanie wydatków budżetowych jako instrumenty reformy finansów państwa i JST. Prawo zamówień publicznych jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych.

11. Kontrola wykonywania budżetu państwa i budżetów JST. Cel, zakres, kryteria, uprawnione organy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Niemniej jednak prelekcja na zajęciach wykładowych zawiera przy kolejno omawianych zagadnieniach wskazanie i omówienie przykładów praktycznych. Przy czym studenci są zachęcani do aktywnego udziału w wykładzie (zadawania pytań, przedstawiania swoich opinii i spostrzeżeń, udzielania wypowiedzi na dany temat).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 204
Eugeniusz Ruśkowski 51/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.