Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 0200-CS1-2JEO4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Motive A2, Kompaktkurs DaF, Hueber

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

strony internetowe/czasopisma fachowe

Język rosyjski:

Вольхин В.В. Общая химия. Основной курс. - СПб, М, Краснодар., 2008.

Филиппович Ю.В. Основы биохимии. - М., 2007.

Барагузина В.В. Общая и неорганическая химия: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2013.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Język angielski

Literatura podstawowa:

Materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych z dedykowanych stron internetowych i kanałów edukacyjnych

English for Chemistry:film bank:

www.linguahouse.com

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

English in Chemistry, D. Horowska

English in Science and Technology, P. Domański

An Introductory Course in Scientific English, L. Szkutnik

Technical English Vocabulary and Grammar, N. Brieger, A. Pohl

Science , Keith Kelly

Basic English for Science. OUP

A Matter of Life. English for Chemistry, Microbiology and Biotechnology, Paola Briano

Professional English in Use Engineering, Mark Ibbotson, CUP

English for Natural Sciences, A.W. Kierczak

English for Environmental Engineering, M. Grzegożek, I. Starmach

Literatura uzupełniająca (materiał ogólny):

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997) English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

irst Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

English Grammar Lessons, M.Dean ( OUP, 1993)

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A2 oraz wybrane słownictwo z dziedziny chemii

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A2 w sytuacjach codziennej komunikacji

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Potrafi przygotować prace pisemne typowe dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych) KA6_UK1. Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny chemii kryminalistycznej i sądowej w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2. Czyta ze zrozumieniem teksty chemiczne. KA6_UK2, Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych związanych z dziedziną nauk chemicznych (np. prezentacje, krótkie referaty) z wykorzystaniem różnorodnych źródeł KA6_UK3. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień.KA6-UU1 Potrafi samodzielnie uzupełnić nabytą wiedzę i umiejętności i rozwijać je interdyscyplinarnie. KA6_UU2 Metody

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali oraz online 3 x2 godz. Wymagane jest zaliczenie modułów e-learningowych w terminie na co najmniej 50%. Materiał z modułów e-learningowych jest sprawdzany na testach pisemnych . Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, pisemnego streszczenia oraz na podstawie ustnej prezentacji z dziedziny nauk chemicznych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie pisemnej- test i ustnej-prezentacja. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność;

Zaliczenie na ocenę oraz egzamin pisemny i ustny.

Zakres tematów:

1. Podstawowa wiedza ogólna o krajach niemieckojęzycznych.

2. Przedstawić siebie i kogoś (praca, wykształcenie, języki obce, rodzina, mieszkanie, czas wolny, hobby ...)

3. Techniki komunikacyjne, media elektroniczne, korespondencja mailowa, wiadomości typu SMS.

4. Zaproszenia - rozumienie, pisanie, odpowiedź twierdząca, przecząca.

5. Trendy modowe: prywatnie i w pracy.

6. Rozmowa klient -sprzedawca w sklepie z odzieżą, formy grzecznościowe, upodobania.

7. Pierwsze wrażenie: opis /porównanie osób, komentowanie opinii, opis zmian.

8.Mówienie o przeszłości, przypuszczenia.

9. Argumentowanie, sprzeciw/poparcie, artykułowanie kontrowersji, opis zdjęcia/obrazka/sytuacji.

10. Opis pogody/klimatu, upodobania klimatyczne, trasy podróżne, ostrzeganie.

11.Urlop, czas wolny od pracy, warunki, planowanie aktywności, przeszkody.

12. Komunikacja w restauracji: życzenia artykułować, komentować życzenia innych, reklamacja, zażalenie.

13. Podział obowiązków w gospodarstwie domowym.

14. Studia: kierunek i rok studiów, typ zajęć, ulubione przedmioty, wykładowcy, praktyka, kursy doskonalące, ferie i sesja egzaminacyjna, egzaminy.

15. Analiza i poprawa błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Język rosyjski:

1. Przedstawić siebie i kogoś (praca, wykształcenie, języki obce, rodzina, mieszkanie, czas wolny, hobby ...)

2. Techniki komunikacyjne, media elektroniczne, korespondencja mailowa, wiadomości typu SMS.

3. Zaproszenia - rozumienie, pisanie, odpowiedź twierdząca, przecząca.

4. Trendy modowe: prywatnie i w pracy.

5. Pierwsze wrażenie: opis /porównanie osób, komentowanie opinii, opis zmian.

6. Argumentowanie, sprzeciw/poparcie, artykułowanie kontrowersji, opis zdjęcia/obrazka/sytuacji.

7. Opis pogody/klimatu, upodobania klimatyczne, trasy podróżne, ostrzeganie.

8. Urlop, czas wolny od pracy, warunki, planowanie aktywności, przeszkody.

9. Komunikacja w restauracji: życzenia artykułować, komentować życzenia innych, reklamacja, zażalenie.

10. Podział obowiązków w gospodarstwie domowym.

11. Studia: kierunek i rok studiów, typ zajęć, ulubione przedmioty, wykładowcy, praktyka, kursy doskonalące, ferie i sesja egzaminacyjna, egzaminy.

12. Analiza i poprawa błędów w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Język angielski:Praca. Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę;rozmowa kwalifikacyjna;

Techniki laboratoryjne.

Świat wokół nas. Zagrożenia i problemy ekologiczne. Ochrona środowiska naturalnego człowieka

Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole)

Sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań;

Umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej w formie prezentacji; język prezentacji i cechy dobrej prezentacji.

Rozwijanie umiejętności pisania: streszczenie artykułu naukowego lub wykładu.

Wygłoszenie prezentacji z wybranego zagadnienia z nauk chemicznych oraz udział w dyskusji.

Metody dydaktyczne:

prezentacja modeli zdań i dialogów na CD, ćwiczenia automatyzujące, zadania do rozumienia tekstów słuchanych/pisanych na poziomie globalnym i selektywnym, streszczanie tekstów, gry i zabawy dydaktyczne, scenki sytuacyjne, metody aktywizujące, pisanie prostych tekstów np. mail, SMS, kartka z podróży, wpis na forum, chatt

prezentacja artykułów z dziedziny chemii

Język angielski:Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie. Wykorzystywane metody to praca z tekstem, dyskusja, praca w grupach, praca w oparciu o autentyczne materiały, w tym materiały audio. Część zajęć prowadzona jest w formie e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, Budynek Instytutu Chemii - Kampus, sala 2004
Agnieszka Markowska 16/ szczegóły
2 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, Budynek Instytutu Chemii - Kampus, sala 2004
Agnieszka Markowska 18/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko, Anna Harbig 1/ szczegóły
4 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B5
Gocha Kvantaliani 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.