Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach pedagogicznych 270-PES3-1JOBPE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Kanały edukacyjne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant potrafi:

P8S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w między narodowym środowisku

naukowym : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK uczestniczyć w dyskursie naukowym :

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK01 sprawnie komunikować się w używając adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i

zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych:

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK02 przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań, w tym w formie utrwalonej : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK03 dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby zaprezentować

wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami,

jak i innymi rozmówcami : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK 05 Posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badan na bazie literatury światowej oraz

prezentowanie wyników badań naukowych w języku obcym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczenia wszystkich sprawności językowych:

-sprawności receptywnych-w zakresie rozumienia tekstów fachowych i analizę tych tekstów;

-sprawności produktywnych-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat;

-rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedzinynauk pedagogicznych

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali .

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Doktorant będzie otrzymywał oceny za:

- opracowanie ćwiczeń słownikowych

- przygotowanie i omówienie tekstów akademickich

- przygotowanie abstraktów i streszczeń

- przygotowanie streszczenia ustnego i pisemnego pracy doktorskiej

- przy gotowanie i wygłosznie prezentacji z dziedziny specjalizacji doktoranta

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych tj. wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na ocenę końcową wpływać będzie aktywność doktoranta na zajęciach.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak aktywności na zajęciach spowoduje niezaliczenie przedmiotu.

Dopuszczona jest jedna nieobecność. Zaliczenie nieobecności oznacza konieczność przygotowania tłumaczenia wybranego artykułu

naukowego z języka angielskiego na język polski.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne przedmiotu:

-zapoznanie/doskonalenie terminologii pedagogicznej w języku angielskim

-doskonalenie umiejętności czytania tekstów akademickich i rozumienia ze słuchu (prezentacje, wykłady)

-doskonalenie umiejętności mówienia (prezentacje, dyskusje)

-doskonalenie umiejętności pisania akademickiego tj. pisania abstraktów i streszczeń.

Tematyka zajęć dopasowana do potrzeb doktorantów, w zależnoci od tematów ich prac badawczych:

-neurofeedback i jego zastosowanie w procesie resocjalizacji

-migracja i problemy uchodźców

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

-praca indywidualna z doktorantem;

-prezentacje ustne i pisemne doktoranta

-udział w dyskusjii na temt przedstawionych problemów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 13:45, sala A237
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.