Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 2 420-IS1-1AM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Banaś, S. Wędrychowicz - Zbiór zadań z analizy matematycznej, PWN, 2012

2. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza matematyczna 1: przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, 2015

3. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza matematyczna 2: przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, 2016

4. R. Grzymkowski - Matematyka : zadania i odpowiedzi, Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2002

5. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach. 1, PWN, 2014

6. W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski –Matematyka: definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, WNT, 2003

Efekty uczenia się:

Potrafi korzystając z podanych faktów na wykładzie obliczyć granice, pochodne i całki funkcji jednej zmiennej oraz obliczać granice ciągów funkcyjnych i badać zbieżność szeregów funkcyjnych. - kolokwia; rozwiązywanie zadań podczas zajęć, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi pozyskiwać informację z literatury.- obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. - obserwacja ciągła aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na (maksymalnie) 5 godzinach zajęć. Opuszczenie przez studenta więcej niż 5 godzin zajęć (nieusprawiedliwionych) może stanowić podstawę do ich niezaliczenia (§20 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB).

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów, przy czym z każdego kolokwium należy uzyskać co najmniej 45% sumy punktów.

Dla każdego z obu kolokwiów przewidziane są dwa terminy. Student może przystąpić do kolokwium albo w jednym dowolnie wybranym przez siebie terminie albo w obu terminach. Student, który przystępuje do kolokwium po raz drugi może albo nie oddać pracy i wówczas

liczy się wynik osiągnięty w pierwszym terminie, albo oddać pracę i wówczas liczy się wynik osiągnięty w drugim terminie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium w obu terminach, student może przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

Ocena z ćwiczeń może zostać podwyższona o pół stopnia w przypadku, gdy student wykazywał się dużą aktywnością na zajęciach.

Skala ocen z ćwiczeń:

niedostateczny – do 44,99% sumy punktów z obu kolokwiów

dostateczny – od 45% do 59,99% sumy punktów z obu kolokwiów

dostateczny plus – od 60% do 69,99% sumy punktów z obu kolokwiów

dobry – od 70% do 79,99% sumy punktów z obu kolokwiów

dobry plus – od 80% do 89,99% sumy punktów z obu kolokwiów

bardzo dobry – od 90% sumy punktów z obu kolokwiów.

Student, który nie uzyskał co najmniej 45% punktów z jednego z dwóch kolokwiów może przystąpić na koniec semestru do kolokwium „ratunkowego” obejmującego materiał danego (niezaliczonego) kolokwium. Musi przy tym uzyskać co najmniej 50% punktów. Student może otrzymać z ćwiczeń maksymalnie ocenę dostateczną plus.

Student, który nie uzyskał co najmniej 45% punktów z każdego z dwóch kolokwiów może przystąpić na koniec semestru do kolokwium „ratunkowego” obejmującego materiał z całego semestru. Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium „ratunkowego” zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

Kolokwia realizowane za pośrednictwem USOS-mail.

Zakres tematów:

Granica funkcji jednej zmiennej. Działania na funkcjach i ich granicach. Asymptoty funkcji.Ciągłość funkcji.

Pochodna funkcji jednej zmiennej i jej własności. Pochodna funkcji odwrotnej i złożonej. Przyrosty i różniczki. Ekstrema funkcji jednej zmiennej. Reguła de l'Hospitala. Pochodne wyższych rzędów.

Szereg Taylora. Szeregi potęgowe. Ciągi i szeregi funkcyjne.

Pojęcie funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna. Całka niewłaściwa.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Od dnia 12 marca 2020r. zajęcia ralizowane w formie kształcenia zdalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 2004
Robert Jankowski 42/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 2012
Małgorzata Zdanowicz 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.