Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne 370-PS5-3PAS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 28
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 16, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013 (i następne).

2. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2013 (i następne)..

3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 (i następne).

4. Suwaj R. (red.), Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

5. Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

6. Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

7. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2014 i następne.

8. Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

9. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub podczas e-learningu

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub podczas e-learningu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin jest przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej (zdalnie lub stacjonarnie) polegającej na odpowiedzi na 2-3 pytania wybrane z listy podanej wcześniej przez prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z egzaminu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wstępne: pojęcie postępowania administracyjnego, pojęcie prawa postępowania administracyjnego, rodzaje postępowań administracyjnych, funkcje postępowań administracyjnych

II. Podmioty postępowania administracyjnego: organ administracji publicznej wg KPA, organy wyższego stopnia, strona postępowania, współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, podmioty na prawach strony

inni uczestnicy.

III. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie:

pojęcie i rodzaje właściwości, zasady określania właściwości rzeczowej, zasady określania właściwości miejscowej zasady określania właściwości funkcjonalnej, spory o właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenia organów, wyłączenia pracowników

IV. Wszczęcie postępowania: zasady wszczynania postępowania z urzędu, wszczęcie postępowania na żądanie strony, wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej, skutki niedochowania wymogów formalnych, postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego

V. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

VI. Czynności organu prowadzącego postępowanie: załatwianie spraw, doręczanie pism, wezwania, terminy, protokołowanie i adnotacje, udostępnianie akt stronom

VII. Postępowanie dowodowe: pojęcie i zasady prowadzenia, środki dowodowe i ich rodzaje, domniemania i uprawdopodobnienia, notoria, omówienie środków dowodowych kodeksowych i pozakodeksowych, uprawnienia, jakie przysługują stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego, rozprawa administracyjna

VIII. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty:

obowiązek współdziałania z innym organem, jego zasady i tryb,

zawieszenie postępowania

bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.

IX. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna: cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji, wymogi formalne decyzji, uzasadnienie, wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji

X. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania.

XI. Postanowienia: w kwestiach incydentalnych, postanowienia w kwestiach incydentalnych, postanowienia końcowe

XII. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji:

pojęcie środków prawnych i ich rodzaje, istota odwołania – jego dewolutywność i suspensywność, podmioty uprawnione do odwołania, organy odwoławcze, warunki dopuszczalności, tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań, uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia

zażalenia i tryb ich rozpatrywania

XIII. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

XIV. Stwierdzenie nieważności decyzji – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

XV. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień.

Zmiana w trybie art. 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego

XVI . Wygaszanie decyzji administracyjnych

XVII. Koszty postępowania administracyjnego

XVIII. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

XIX. Ustrój sądów administracyjnych, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny

XX. Skład sądu, wyłączenie sędziego

XXI. Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość

XXII. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

XXIII. Strony postępowania, uczestnicy postępowania, zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna

XXIV. Pełnomocnicy, udział Prokuratora, RPO oraz organizacji społecznej

XXV. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ich doręczenie i terminy

XXVI. Dopuszczalność postępowania sądowoadministracyjnego

XXVII. Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

XXVIII. Rozstrzygnięcia podejmowane w pierwszej instancji

XXIX. Zaskarżanie rozstrzygnięć podejmowanych w sądach administracyjnych

XXX. Koszty postępowania

XXXI. Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala zdalnie
Dariusz Kijowski 169/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.