Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PAS Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, wymogów formalnych podania w sprawie administracyjnej, czynności organu prowadzącego postępowanie, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, koszty postępowania administracyjnego, a także ustroju, właściwość i składu

sądu, czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: III, semestr: V

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do

nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i

orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 28 godz. (całość prowadzona zdalnie), udział w ćwiczeniach 30 godz. (w tym 15 godzin e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 70,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co

odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Szczegółowa tematyka obejmuje:

1. Organy wyższego stopnia, strona postępowania, pełnomocnicy, podmioty na prawach strony, współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym, inni uczestnicy.

2. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie (pojęcie i rodzaje właściwości, zasady określania właściwości rzeczowej, zasady określania właściwości miejscowej, zasady określania właściwości funkcjonalnej, spory o właściwość, spory kompetencyjne, wyłączenia pracowników i organów od udziału w postępowaniu).

3. Wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej, w tym wnoszonego w formie elektronicznej, skutki niedochowania wymogów formalnych, postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego.

4. Czynności organu prowadzącego postępowanie (załatwianie spraw, doręczanie pism, Wezwania, terminy, protokołowanie i adnotacje, udostępnianie akt stronom).

5. Środki dowodowe, ich rodzaje i sposób przeprowadzania, domniemania i uprawdopodobnienia, notoria, rozprawa administracyjna – przesłanki obowiązku zarządzenia oraz tryb przygotowania i przeprowadzenia).

6. Wymogi formalne decyzji, uzasadnianie decyzji, wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności, uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji).

7. podmioty uprawnione do odwołania organy odwoławcze, warunki dopuszczalności, tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań, uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia, zażalenia i tryb ich rozpatrywania).

8. Koszty postępowania administracyjnego.

9. ustrój i właściwość, skład sądu, wyłączenie sędziego

10. Czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników, pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym, ich wymogi formalne, doręczenie i terminy.

Literatura:

1. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 16, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013 (i następne).

2. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, Toruń 2013 (i następne)..

3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 (i następne).

4. Suwaj R. (red.), Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2011.

5. Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis 2010.

6. Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck 2011.

7. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2014 i następne.

8. Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006,

9. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

10. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa, najnowsze wydanie;

11. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa,

najnowsze wydanie;

12. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa,

najnowsze wydanie;

13. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

najnowsze wydanie,

14. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa 2014.

15. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; praca w grupach, zaliczenie (kolokwium)

Wykład: egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kijowski
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Dariusz Kijowski, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.