Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PAS
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (lista przedmiotów):

Informatyczne bazy prawnicze 0700-PS5-1INB
Prawo administracyjne 0700-PS5-2PAD
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, wymogów formalnych podania w sprawie administracyjnej, czynności organu prowadzącego postępowanie, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, koszty postępowania administracyjnego, a także ustroju, właściwość i składu

sądu, czynności sądu, przewodniczącego, stron i uczestników oraz pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie i analiza postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: III, semestr: V

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do

nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i

orzecznictwa sądowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godzin wykładu i 50 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 40 godz. (w tym 12 godzin zdalnie synchronicznie), udział w ćwiczeniach 50 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., egzamin 2 godz.

Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co

odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, wyd. 16, wyd. C.H.Beck, najnowsze wydanie

2. Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. TNOiK, najnowsze wydanie

3. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, najnowsze wydanie

4. Suwaj R. (red.), Postępowanie administracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis, najnowsze wydanie

5. Pietrasz P., Suwaj R. (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne, Ćwiczenia, Lexis Nexis, najnowsze wydanie

6. Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck, najnowsze wydanie

7. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowo-administracyjne, najnowsze wydanie

8. Kmieciak Z. (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, najnowsze wydanie

9. Tarno J.P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Szewczyk M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki, najnowsze wydanie

10. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa, najnowsze wydanie;

11. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

12. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz; Warszawa, najnowsze wydanie;

13. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, najnowsze wydanie,

14. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego. Tom 10. Sądowa kontrola administracji publicznej, najnowsze wydanie

15. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, najnowsze wydanie

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa i procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych

KA7_WK3 zna i rozumie terminologię właściwą dla procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego,

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy postępowania administracyjnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów procesowych z zakresu administracji publicznej,

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

KA7_KK1 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywania kazusów

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny

(II etap).

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Anna De Ambrosis Vigna, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Agnieszka Daniluk, Dominik Kościuk, Justyna Kulikowska-Kulesza, Artur Modrzejewski, Piotr Pietrasz, Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)