Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy 370-AN2-1SPY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Rok akad. 2020/2021

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 – absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz działania administracji publicznej /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

KA7_UK1 absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez administrację publiczną, stron postępowań administracyjnych )/metoda weryfikacji: egzamin pisemny

KA7_KO3 absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy /metoda weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w formie stacjonarnej (8 godzin) i w formie e-learningu (7 godzin). Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach czterech modułów) przynajmniej 15 z możliwych 20 pkt.

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów]. Materiał na egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz przedstawione w e-learningu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwa jest forma zdalna testu.

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)

2) Podstawowe pojęcia z zakresu prawa podatkowego - cd. (cechy stałe i cechy zmienne podatku, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych)

3) Ewolucja systemu podatkowego w Polsce oraz źródła prawa podatkowego

4) Podatek od spadków i darowizn

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych

6) Podatek od nieruchomości

7) Podatek rolny i leśny

8) Podatek od środków transportowych oraz opłaty lokalne

9) Podatek dochodowy od osób fizycznych

10) Ryczałty podatkowe

11) Podatek od towarów i usług

12) Podatek dochodowy od osób prawnych

13) Podatek akcyzowy i podatek od gier

14) Podatek od wydobycia niektórych kopalin

15) Opłata skarbowa

Proponowane aktywności:

- praca z tekstami aktów prawnych

- odpowiedzi na pytania (test)

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych oraz w postaci zajęć e-learningowych.

Wykład na żywo w czasie rzeczywistym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 14:45, sala e-learning
co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:30, sala 104
Ewelina Bobrus-Nowińska 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.