Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I 370-WN1-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J>, Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

British Council, pracuj.pl, itp

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

K A6_WG2 w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem ( materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI,absolwent potrafi:

KA6_UK2 brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK3 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa ( materialnego , ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu

działania podmiotów ( organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

testy kontrolne , prace pisemne ( esej, wypracowanie) , prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej

Zaliczanie pisemne po II semestrze oraz egzamin ( pisemny i ustny) po IV semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze bez konieczności odpracowania), ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć, terminowe zaliczanie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych. Przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej ( projekty indywidualne i grupowe).

Przedmiot kończy sie zaliczeniem na ocenę po II semestrze oraz egzaminem ( pisemny i ustny) po IV semestrze.

Zakres tematów:

- Studia, moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków,stopnie naukowe, organizacja roku akademickiego.

- Praca - stanowiska pracy, staranie się o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, przebieg kariery. Pisanie CV, listu motywacyjnego.

- Podróże: rożne środki transportu,odprawa paszportowa i celna, podróż służbowa.

- Media i środki komunikacji. Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie w odniesieniu do kwestii dotyczących bezpieczeństwa miedzy narodowego/ narodowego/wewnętrznego/ oraz kwestii prawnych.

-Problemy współczesnego świata (problemy społeczne, katastrofy naturalne) oraz sposoby ich rozwiązania.

-Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

-Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętnosi miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie.

- Doskonalenie umiejętności pisania listów formalnych ( np. reklamacji), raportów, artykułów, esejów wyrażających opinię w oparciu o realizowane tematy ogólne i specjalistyczne.

Tematyka specjalistyczna w zakresie:

- Służby mundurowe.

- Uzbrojenie.

- Armia, misje pokojowe, działania wojenne.

- Policja, sprzęt, przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie w miejscu przestępstwa, kierowanie ruchem drogowym, przestępstwa i wykroczenia drogowe

- Straż Miejska.

- Straż Graniczna.

- Służba więzienna.

- Straż Pożarna.

- podstawowe terminy prawne , podstawowe źródła informacji prawnych

- systemy prawne, Ustrój Konstytucyjny RP

- źródła prawa: legislacja

- Prawa człowieka

- zawody prawnicze w wybranych krajach

- wymiar sprawiedliwości w wybranych krajach

- jurysdykcja

- podstawowe terminy dotyczące prawa karnego, rodzaje przestępstw, rodzaje kar, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa narkotykowe

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:45 - 20:00, sala 216
Joanna Waluk 21/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 13:00 - 15:15, sala 216
Barbara Rudziak 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.