Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. I
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty lektoratowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Letni
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESOKJ.

Wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

motywowanie do samodzielnej nauki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne - Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESOKJ.

Liczba godzin: 60 (w tym e-learning jeżeli lektor prowadzący wykorzystuje tę formę nauczania).

Punkty ECTS: 4

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (w tym e-learning jeżeli lektor prowadzący wykorzystuje tę formę nauczania (2 punkty ECTS).

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J., Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

British Council, pracuj.pl, itp.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

K A6_WG2 w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem ( materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

UMIEJĘTNOŚCI,absolwent potrafi:

KA6_UK2 brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK3 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa (materialnego , ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu

działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

testy kontrolne, prace pisemne (np. esej, wypracowanie, raport, streszczenie), prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz zdalnej, w tym 50% w formie e-learningu (w tym 3/5 w formie wideokonferencji).

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa,

- prac i testów pisemnych,

- realizacji modułów e-learningowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych,

- zaliczenie na min.51% modułów e-learningowych,

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo.

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przyjętej w UwB:

ocena bdb: co najmniej 91%

ocena db+: co najmniej 81%

ocena db: co najmniej 71%

ocena dst+: co najmniej 61%

ocena dst: co najmniej 51%

ocena ndst: mniej niż 51%

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Część I lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę (po 2 semestrze studiów).

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak, Joanna Waluk
Prowadzący grup: Barbara Rudziak, Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: 60

Punkty ECTS: 4

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godzin (2 punkty ECTS)

- o charakterze praktycznym: 90 godzin (3 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, zaliczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania

zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J>, Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

British Council, pracuj.pl, itp

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk, Ewa Wyszczelska, Julia Żylińska
Prowadzący grup: Anna Grabowska, Joanna Waluk, Ewa Wyszczelska, Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J., Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

British Council, pracuj.pl, itp.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk, Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Joanna Waluk, Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa

Latham - Koenig Ch., Oxenden C., English File upper - intermediate, OUP, 2020.

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enformcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

deChazal E. Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2015.

Taylor J. Zeter J. Command and Control, Expresss Publishing, 2011.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

Brown G.D., Rice S., Professional English in Use, CUP,2007

Evans V., Dooley J., Smith D.J., Carer Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Artykuły z czasopism:

The Times,

Zoom in on America, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), www.apnews.com( Associated Press News), www.voanews,com ( Voice of America), www.bbc,co,uk ( BBC News) , www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.thefirstnews.com ( The First News, PAP, Polska Agencja Prasowa), www.oup.com ( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan),

British Council, pracuj.pl, itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.