Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 380-RS5-1PSL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Cytowska B. (red.) (2011). Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

•Dykcik, W. (red.) (2005). Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

•Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: Wydawnictwo APS.

•Góralczyk E.(2009). Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

•Jóźwiak S. (2009). Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psy

Kirenko J. (2002). Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

•Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn.

•Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.chologiczno-Pedagogicznej.

•Kijak ,R. J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

•Klaczak , M., Majewicz, P. (red.) (2006). Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków, Wyd. Naukowe AP.

•Kosakowski, Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007). Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

•Korzon A(2010). Pedagog specjalny- myśli i poglądy Marii Grzegorzewskiej współcześnie odczytane [w:] S. Przybyliński (red,), Pedagogika specjalna- tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą.. UWM, Olsztyn.

•Krause, A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

•Kulus M:((2009). Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

•Loska M.(2005). Uczniowie z mózgowym poraż4niem dziecięcym. Osiągniecia edukacyjne. Warszawa, WSiP.

•Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika i wsparcie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

•Podgórska-Jachnik, D. (2014). Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

•Zajączkowska J. (2014).: Jak umożliwić dziecku z niepełnosprawnością ruchową udział w lekcjach wychowania fizycznego. Warszawa , ORE.

•Ziarko M. (2014). Zmaganie sią ze stresem choroby przewlekłej. Poznań, UAM, s. 111- 131.

Literatura uzupełniająca:

•Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic! .

•Brzezińska, I. A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.) (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa, Scholar.

•Mazanek E.(2003). Mózgowe porażenie dziecięce: problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

•Obuchowska, H. (red.) (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.

•Otapowicz, D., Sakowicz-Boboryko, A., Bilewicz, M., Wyrzykowska-Koda, D. (2016). Autonomia osób z niepełnosprawnością. Białystok: Trans Humana.

•Parchomiuk, M.(2018). Potencjał osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Implikacje dla edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Człowiek-Niepełnosprawność -Społeczeństwo, 3(41) , s. 63–79.

•Rękosiewicz, M. (2012). W drodze ku dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wielichowo, TIPI.

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - Wymienia najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (sposób weryfikacji – ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA6_UW5 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna itp.) z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania; potrafi wymienić i objaśnić problemy rodzin osób z niepełnosprawnością oraz wskazać formy i źródła ich wsparcia społecznego (sposób weryfikacji – prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA6_KK2 - Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób z niepełnosprawnością, ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz ich autonomii i normalizacji warunków życia (sposób weryfikacji – ocena efektów pracy zespołowej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach – 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację ćwiczeń)

• przygotowanie prezentacji na określony temat i jej omówienie

• aktywność na zajęciach

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1.Rola zawodowa pedagoga specjalnego we współczesnych paradygmatach pedeutologicznych i przesłaniu Marii Grzegorzewskiej.

2.Osoba z dysfunkcją narządu wzroku w przestrzeni społecznej.

- następstwa i konsekwencje utraty wzroku,

3.Wybrane formy i metody rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku.

4.Uszkodzenie słuchu a funkcjonowanie społeczne

- psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową,

5.Metody wychowania językowego osób z wadą słuchu.

6.Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- specyfika rozwoju i społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimi głębszym.

7.Wybrane formy oddziaływań rewalidacyjnych.

8.Funkcjonowanie dziecka z chorobą przewlekłą w środowisku szkolnym.

9.Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera- obszary potrzeb w zakresie wsparcia.

10.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością - wybrane formy, modele i programy aktywizacji społecznej (w sferze zawodowej, kulturanlno - społecznej). Załażenia, idee versus praktyka. Implikacje do pracy pedagoga

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja, giełda pomysłów; Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala C2.2
Dorota Wyrzykowska-Koda 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.