Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki 380-DS5-1JAZ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, tł. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994. Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t.2, PWN, Warszawa 2003.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Petty G., Nowoczesne nauczanie, tł. J. Bartosik, GWP, Sopot 2010.

Literatura uzupełniająca:

- Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2015.

- Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

- Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

- Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

- Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

- Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (KA7_WG2);

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (KA7_WG8)

Student w zakresie umiejętności potrafi:

-- posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki w celu analizowania, diagnozowania i prognozowania sytuacji i zdarzeń edukacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych (KA7_UW1);

-- dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów kształcenia (KA7_UW4)

-- wykorzystywać aktualne koncepcje dydaktyczne w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu kształcenia uczniów (KA7_UW3).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratoriów na ocenę na podstawie:

-- frekwencji (jedna dopuszczalna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć w czasie konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu),

-- aktywności na zajęciach, w tym zaliczenia zadań praktycznych,

-- recenzji artykułu z czasopisma pedagogicznego

-- pozytywnej oceny z kolokwium pisemnego (test dydaktyczny z zadaniami różnego rodzaju, 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędna do uzyskania przez niego oceny pozytywnej).

Zadania i test będą udostępnione na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

• Kluczowe pojęcia w dydaktyce

• Klasa szkolna jako środowisko aktywnego uczenia się

• Proces uczenia się i nauczania – różne ujęcia

• Konstruowanie i operacjonalizacja celów edukacji szkolnej

• Strategie i metody kształcenia – procesy stymulowania partycypacyjnego, proaktywnego, i refleksyjnego uczniów

• Współczesne formy organizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem uczenia się kooperatywnego

• Środki dydaktyczne i modele kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych

• Planowanie dydaktyczne i zasady tworzenia autorskich programów kształcenia

• Uczeń w procesie kształcenia – poznawanie uczniów, indywidualizacja procesu kształcenia (uczeń zdolny, uczeń trudny)

• Koncepcje i dylematy procesu oceniania efektów uczenia się

• Ewaluacja efektów uczenia się

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem, pogadanka, dyskusja, gry dydaktyczne, metody praktyczne

Uwaga: zajęcia będą realizowane w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A203
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 14/13 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A203
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 13/13 szczegóły
3 każda środa, 10:15 - 11:45, sala B225
Alina Szwarc 14/13 szczegóły
4 każda środa, 12:00 - 13:30, sala B225
Alina Szwarc 13/13 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala B124
Walentyna Wróblewska 12/13 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala B124
Walentyna Wróblewska 14/13 szczegóły
7 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A113
Monika Zińczuk 14/13 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A113
Monika Zińczuk 14/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.