Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 330-PS1-1PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: test

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: test

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: test

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest także obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność);

3. Egzamin końcowy i ocena z przedmiotu:

a) Egzamin z wykładu prawo podatkowe ma formę testu, który składa się z 20 pytań. Wyłącznie jedna odpowiedź jest prawidłowa w każdym pytaniu. Test będzie dostępny na Platformie Blackoard.

b)Test, o którym mowa w lit. a) uwzględnia materiały objęte sylabusem przedmiotu i jednocześnie te, które zostały zrealizowane na wykładzie, który odbył się w ramach bezpośredniego kontaktu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie podatku, konstrukcja wewnętrzna podatku, funkcje podatków, klasyfikacje podatków .

2. System podatkowy, prawo podatkowe, źródła prawa podatkowego, zasady podatkowe

3. Międzynarodowe prawo podatkowe

4. Ewolucja systemu podatkowego w Polsce

5. Podatki stanowiące dochód budżetu państwa – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Ryczałty podatkowe

- Podatek dochodowy od osób prawnych

- Podatek od towarów i usług

- Podatek akcyzowy i podatek od gier

- Podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek od niektórych instytucji finansowych

6. Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – omówienie konstrukcji poszczególnych podatków

- Ogólna charakterystyka podatków samorządowych oraz omówienie podatków i opłat lokalnych

- Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa

- Podatek od nieruchomości

- Podatek rolny i leśny

- Podatek od środków transportowych

Metody dydaktyczne:

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Prezentacja omawianego materiału odbywa się za pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Wykład na żywo w czasie rzeczywistym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 207
Mariusz Popławski 88/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.