Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podano w części A sylabusa

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium (platforma Blackboard).

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia w trakcie semestru co najmniej 50% możliwych punktów.

Nieobecności na ćwiczenia w liczbie przekraczającej 1 wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia na konsultacjach on-line u prowadzącego zajęcia.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Przedmiot ekonomii jako nauki

Ekonomia a inne nauki

Mikroekonomia a makroekonomia

Problem wyboru ekonomicznego i koszt alternatywny

Analiza krzywej transformacji

Temat 2. Prakseologiczne aspekty działalności gospodarczej

Podmioty gospodarcze i ich cele

Model homo oeconomicus i jego krytyka

Zasada racjonalnego działania

Pomiar efektywności

Temat 3. Teoria wyboru konsumenta

Użyteczność całkowita i krańcowa

Prawa Gossena i ich interpretacja

Wybór i nadwyżka konsumenta.

Preferencje konsumenta i krzywa obojętności

Analiza linii budżetu

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Temat 4. Teoria równowagi rynkowej

Istota rynku i mechanizmu rynkowego

Modele rynku/konkurencji

Analiza elementów rynku

Elastyczności popytu i podaży oraz ich znaczenie

Istota dostosowań rynkowych (teoremat pajęczyny)

Optimum Pareto

Skutki nierównowagi rynkowej

Temat 5. Teoria produkcji

Istota funkcji produkcji

Cechy funkcji produkcji i ich znaczenie

Kryterium wyboru technik wytwarzania

Temat 6. Efektywność i postęp techniczny

Rachunek i ocena efektywności

Pomiar efektywności

Klasyfikacja postępu technicznego

Interpretacja postępu technicznego (izokwanta)

Temat 7. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Cele przedsiębiorstw

Analiza kosztów w krótkim i długim okresie

Optimum techniczne

Optimum ekonomiczne krótkookresowe firmy

Optimum ekonomiczne długookresowe firmy

Temat 8. Rynki czynników wytwórczych

Znaczenie rynków czynników wytwórczych

Istota dostosowań na rynku kapitału

Mechanizm rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia (on-line) wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Borkowski 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Mieleszko 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)