Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań językoznawczych 340-RT2-1MBJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 złożone zjawiska i procesy językowe, teorie wyjaśniające zależności między nimi oraz współczesne trendy w językoznawstwie

KA7_WG4 zaawansowaną terminologię oraz rozbudowany aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

KA7_WK1 problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją oraz ich złożone powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

Student potrafi:

KA7_UW1 formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku

KA7_UW6 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA7_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Student jest gotowy do:

KA7_KK1 krytycznej oceny odbieranych treści

KA7_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja studentów na zajęciach

obecność na nich i aktywność

dopuszcza się opuszczenie 2 zajęć w semestrze niezależnie od przyczyny. Niezaliczenie materiału z opuszczonych zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Zaległości w materiale należy zaliczać w ramach konsultacji.

Zakres tematów:

Metodologia nauk – podstawowe pojęcia. Klasyfikacja ogólna nauk - miejsce językoznawstwa

2. Działy lingwistyki. Językoznawstwo wewnętrzne i zewnętrzne. Językoznawstwo szczegółowe, konfrontatywne, ogólne. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Metajęzyk lingwistyki

3. Badania językowe w starożytności. Indyjska szkoła gramatyczna. Źródła filozoficzne studiów lingwistycznych starożytnej Grecji. Lingwistyka w okresie od V do końca XVIII wieku. Najważniejsze poglądy i teorie językoznawcze

4. Metoda opisowa w językoznawstwie

5. Językoznawstwo historyczno-porównawcze. Pierwsi komparatyści: F. Bopp, R.K. Rask, J. Grimm. Naturalizm biologiczny w językoznawstwie: A. Schleicher. W. von Humboldt i jego koncepcja lingwistyczna. Lipska szkoła młodogramatyczna. Program i najważniejsi przedstawiciele: A. Leskien, H. Paul

6. Metoda historyczno-porównawcza w językoznawstwie. Metoda typologiczna. Metoda lingwistyki arealnej.

7. Postępowe szkoły slawistyczne. Moskiewska szkoła lingwistyczna F.F.Fortunatowa. Kazańska szkoła lingwistyczna (J. Baudouin de Courtenay, M. Kruszewski).

8. Epoka strukturalistyczna w językoznawstwie. Podstawowe założenia strukturalizmu europejskiego. Szkoła genewska. Główne tezy F. de Saussure’a.

9. Szkoły strukturalizmu. Praskie Koło Lingwistyczne. Strukturalizm amerykański. Gramatyka generatywno-transformacyjna.

10. Metody strukturalne w językoznawstwie: analiza opozycji, analiza dystrybucji, analiza transformacji, analiza składnikowa.

11. Najnowsze tendencje w rozwoju językoznawstwa, np. kognitywizm, językoznawcze koncepcje dyskursu, teorie pragmatyczne, teoria katów mowy

12. Metoda analizy kognitywnej. Metoda analizy konceptów. Metoda analizy kategorii.

13. Psycholingwistyka i socjolingwistyka i ich metody .

14. Etymologia i onomastyka i ich metody.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wyjaśnienia i objaśnienia, projekty i prezentacje studenckie, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Karzarnowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)