Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II 310-CS1-3CHOR2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

2) McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

3) Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

4) Vogel A. I. Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Student: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik stosowanych do syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania (w tym syntez wieloetapowych) i obserwacji eksperymentów,

wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie, jak i samodzielnie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- sprawdziany pisemne (tzw. wejściówki),

- ocena pracy studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych,

- ocena sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

- wykonanie wszystkich ćwiczeń,

- sporządzenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń,

- zaliczenie sprawdzianów pisemnych i ustnych,

- obecność na wszystkich zajęciach.

Zakres tematów:

Reakcja Dielsa-Aldera (otrzymywanie bezwodnika kwasu 4-cyklohekseno-cis-1,2-dikarboksylowego).

Redukcja związków organicznych - najważniejsze metody redukcji w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu p-aminobenzoesowego w wyniku redukcji kwasu p-nitrobenzoesowego).

Reakcje eliminacji - przebieg stereochemiczny, zastosowanie w syntezie organicznej (otrzymywanie cykloheksenu w wyniku eliminacji wody z cykloheksanolu).

Utlenianie związków organicznych - najważniejsze utleniacze w syntezie organicznej (otrzymywanie kwasu adypinowego w wyniku utleniania cykloheksanolu).

Podstawienie elektrofilowe w związkach aromatycznych - efekty stereoselektywne (otrzymywanie p-bromonitrobenzenu w wyniku podstawienia bromobenzenu).

Substytucja nukleofilowa - czynniki wpływające na przebieg reakcji podstawienia (otrzymywanie chlorku tert-butylu w reakcji podstawienia grupy hydroksylowej w tert-butanolu).

Cukry - budowa, stereochemia, cykliczne formy cukrów, glikozydy (otrzymanie pentaacetylo-β-D-glukozy w wyniku acetylowania β-D-glukozy w bezwodniku octowym).

Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej, podstawowe typy przegrupowań (otrzymywanie oksymu benzofenonu w reakcji benzofenonu z hydroksyloaminą oraz otrzymywanie benzylidenoazyny w reakcji aldehydu benzoesowego z

hydrazyną).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- podające (pogadanka, wyjaśnienie),

- problemowe (aktywizujące - dyskusja dydaktyczna związana z wykładem),

- praktyczne (pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia laboratoryjne).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:00 - 17:30, sala 1100
każdy poniedziałek, 8:15 - 12:45, sala 1100
Aneta Baj, Izabela Kurowska 8/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:00 - 17:30, sala 1028
każda środa, 14:45 - 19:15, sala 1028
Marta Malinowska 7/ szczegóły
3 każdy piątek, 8:15 - 12:45, sala 1028
każdy poniedziałek, 8:15 - 12:45, sala 1028
Urszula Kiełczewska 8/ szczegóły
4 każdy wtorek, 12:15 - 16:45, sala 1100
każdy piątek, 8:15 - 12:45, sala 1100
Dorota Czajkowska-Szczykowska 8/ szczegóły
5 każdy czwartek, 12:00 - 16:30, sala 1100
każda środa, 10:00 - 14:30, sala 1028
Urszula Kiełczewska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.