Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3CHOR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Chemii sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest kontynuacją 310-CS1-2CHOR1 i jego założenia są analogiczne. Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów reakcji oraz dostarczenie informacji na temat metod syntezy i identyfikacji związków organicznych. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami stosowanymi w preparatywnej chemii organicznych oraz metodami identyfikacji związków organicznych, z uwzględnieniem technik spektroskopowych. Student podczas zajęć powinien udoskonalić swoje umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjne oraz, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, a także pracy w grupie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien przyswoić wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na nazwanie nazwanie związków organicznych oraz przedstawienie ich budowy i właściwości fizykochemicznych. Potrafić wyjaśnić mechanizm podstawowych reakcji organicznych. Powinien znać i umieć zastosować podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych. Student powinien opanować podstawowe umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, powinien znać i stosować w pracy przepisy BHP.

Pełny opis:

Aldehydy i ketony, tautomeria ketoenolowa. Nukleofilowa addycja do grupy karbonylowej. Utlenianie i redukcja aldehydów i ketonów. Halogenowanie i alkilowanie, reakcja aldolowa.

Związki azotowe: aminy, rzędowość amin, zasadowość i nukleofilowość amin, eliminacja Hofmanna, sole diazoniowe, związki azowe. Związki nitrowe. Nitryle i izonitryle.

Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy acylowym atomie węgla. Estry, kondensacja Claisena, halogenowanie i alkilowanie. Amidy i ich reakcje.

Polarne i koordynacyjne związki metaloorganiczne i ich reakcje.

Selektywność reakcji: chemo-, regio- i stereoselektywność.

Mechanizmy reakcji organicznych.

Elementy strategii syntezy organicznej. Grupy ochronne, analiza retrosyntetyczna.

Wybrane zagadnienia chemii produktów naturalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Efekty uczenia się:

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Zna metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Opanował w podstawowym zakresie umiejętność interpretacji widm IR, 1H NMR, 13C NMR. Potrafi porównywać i interpretować dane oraz zastosować znane rozwiązania w nowych sytuacjach w zakresie syntezy i analizy związków organicznych.

K_W02, K_W04, K_W05, K_U03

2.Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technik stosowanych do syntezy, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania (w tym syntez wieloetapowych) i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej.

K_W07, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04,

3.Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie, jak i samodzielnie.

K_W13, K_K05, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• problemowe (wykład konwersatoryjny),

• praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu konwersatorium i laboratorium. Obecność na wykładach nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych

• sprawdziany pisemne z konwersatorium

• systematyczna ocena pracy na konwersatorium i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Morzycki
Prowadzący grup: Aneta Baj, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Urszula Kiełczewska, Izabela Kurowska, Marta Malinowska, Jacek Morzycki, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Morzycki
Prowadzący grup: Aneta Baj, Dorota Czajkowska-Szczykowska, Jacek Morzycki, Joanna Romanowska, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien przyswoić wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na nazwanie nazwanie związków organicznych oraz przedstawienie ich budowy i właściwości fizykochemicznych. Potrafić wyjaśnić mechanizm podstawowych reakcji organicznych. Powinien znać i umieć zastosować podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych. Student powinien opanować podstawowe umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, powinien znać i stosować w pracy przepisy BHP.

Pełny opis:

Aldehydy i ketony, tautomeria ketoenolowa. Nukleofilowa addycja do grupy karbonylowej. Utlenianie i redukcja aldehydów i ketonów. Halogenowanie i alkilowanie, reakcja aldolowa.

Związki azotowe: aminy, rzędowość amin, zasadowość i nukleofilowość amin, eliminacja Hofmanna, sole diazoniowe, związki azowe. Związki nitrowe. Nitryle i izonitryle.

Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy acylowym atomie węgla. Estry, kondensacja Claisena, halogenowanie i alkilowanie. Amidy i ich reakcje.

Polarne i koordynacyjne związki metaloorganiczne i ich reakcje.

Selektywność reakcji: chemo-, regio- i stereoselektywność.

Mechanizmy reakcji organicznych.

Elementy strategii syntezy organicznej. Grupy ochronne, analiza retrosyntetyczna.

Wybrane zagadnienia chemii produktów naturalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Morzycki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien przyswoić wiedzę z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na nazwanie nazwanie związków organicznych oraz przedstawienie ich budowy i właściwości fizykochemicznych. Potrafić wyjaśnić mechanizm podstawowych reakcji organicznych. Powinien znać i umieć zastosować podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych. Student powinien opanować podstawowe umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, powinien znać i stosować w pracy przepisy BHP.

Pełny opis:

Aldehydy i ketony, tautomeria ketoenolowa. Nukleofilowa addycja do grupy karbonylowej. Utlenianie i redukcja aldehydów i ketonów. Halogenowanie i alkilowanie, reakcja aldolowa.

Związki azotowe: aminy, rzędowość amin, zasadowość i nukleofilowość amin, eliminacja Hofmanna, sole diazoniowe, związki azowe. Związki nitrowe. Nitryle i izonitryle.

Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy acylowym atomie węgla. Estry, kondensacja Claisena, halogenowanie i alkilowanie. Amidy i ich reakcje.

Polarne i koordynacyjne związki metaloorganiczne i ich reakcje.

Selektywność reakcji: chemo-, regio- i stereoselektywność.

Mechanizmy reakcji organicznych.

Elementy strategii syntezy organicznej. Grupy ochronne, analiza retrosyntetyczna.

Wybrane zagadnienia chemii produktów naturalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

McMurry J. Chemia organiczna, T. 1-5, PWN, Warszawa, 2005.

Morrison R.T., Boyd R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2009.

Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

Hallas G. Stereochemia związków organicznych, PWN, Łódź, 1971.

Literatura uzupełniająca:

March J. Chemia organiczna, WNT, Warszawa, 1975.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.