Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria I 420-ES1-3EK1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Efekt uczenia się - sposób weryfikacji

3EK1_U01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_U02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_U03 - kolokwium, aktywność na zajęciach

3EK1_K01 - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest łączna liczba

punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów pisemnych (w formie zdalnej).

Skala ocen:

0% - 44,9% - ocena niedostateczna

45% - 59,9% - ocena dostateczna

60% - 69,9% - ocena dostateczna plus

70% - 79,9% - ocena dobra

80% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Większa liczba opuszczonych i nieusprawiedliwionych zajęć może być podstawą do niezaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

Dobór zmiennych objaśniających do modelu.

Estymacja parametrów strukturalnych modelu oraz parametrów struktury stochastycznej metodą najmniejszych kwadratów.

Weryfikacja merytoryczna i statystyczna jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Wykorzystanie programów Excel i GRETL do modelowania ekonometrycznego.

Estymacja parametrów modelu z autokorelacją i heteroskedastycznością.

szacowanie parametrów modeli ze zmiennymi jakościowymi.

Estymacja i interpretacja nieliniowych modeli ekonometrycznych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: laboratoria, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:20 - 13:50, sala 1016
Elżbieta Majewska 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala 1018
Elżbieta Majewska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)