Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródłoznawstwo i metodologia historii XIX-XX w. 350-HS2-1ZM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) R. Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

2) M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

3) Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S. Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

4) Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010.

5) D. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2010.

6) M. Kubiszyn, Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4, s. 38-42.

7) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

8) M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008.

9) M. Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

10) G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. I-II, Poznań 2003.

11) Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

12) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. B. Wagner i T. Wiślicza, Zabrze 2008.

13) K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007.

14) K. Pomian, Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

15) J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, Lublin 1987.

16) J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991.

17) J. Pomorski, Metodologiczne problemy narracji historycznej, Lublin 2005.

18) P. Ricoeur, Pisanie historii a przedstawianie przeszłości, „Przegląd Filozoficzny”, t. 10, 2001, nr 3, s. 259-277.

19) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.

20) P. Witek, Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

21) Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

22) Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010.

23) R. Darnton, Wielka masakra kotów, Warszawa 2012.

24) W. Schulze, Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, Warszawa 1996.

25) E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 157-164.

26) E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

K _W10- Studiujący uzyskają podstawową wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

K _W20 - Studiujący opanują fachową terminologię z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

K _U01 - Studiujący samodzielnie, a przy tym w sposób uporządkowany i systematyczny (przy zastosowaniu nowoczesnych technik), zdobędą oraz utrwalą wiedzę z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w.

K _U08 - Studiujący będą umieli poddać krytycznej analizie XX-wieczne źródła i je interpretować stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

K _K01 - Studiujący będą rozumieli konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i potrzebę popularyzacji wiedzy historycznej

K _K05 - Studiujący zyskają świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa i metodologii historii XX w. będą dostrzegali potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, jak też personalno-społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Teoria w warsztacie badawczym historyka XX wieku

3. Źródła i metody badawcze w historii politycznej

4. Źródła i metody badawcze w historii wojskowej

5. Źródła i metody badawcze w historii gospodarczej

6. Źródła i metody badawcze w analizie mikrohistorycznej

7. Źródła i metody badawcze w historii mówionej

8. Źródła i metody badawcze w historii antropologicznej

9. Źródła i metody badawcze w historii życia codziennego

10. Źródła i metody badawcze w historii wizualnej

11. Źródła i metody badawcze w historii kultury materialnej

12. Źródła i metody badawcze w historii środowiskowej

13. Źródła i metody badawcze w historii postkolonialnej

14. Źródła i metody badawcze w „historii zwierząt”

15. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć przygotowujący studentów do samodzielnej pracy na seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Małgorzata Dajnowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)