Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarcze i geopolityczne znaczenie regionu MENA 350-MS2-2GZM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Roland Oliver, Anthony Atmore, Dzieje Afryki po 1800 roku, Książka i wiedza 2005, s. 62-73; 208-226; 257-276.

2. Jerzy Zdanowski, Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Dialog 2020, 159-179; 204-217;261-298; 299-301; 319-347; 358-368; 384-428; 453-476.

3. Yves Lacoste, Geopolityka Śródziemnomorza, Dialog 2010, s. 203-262; 325-358; 415-437.

4. Katarzyna Czajkowska, Anna Diawol-Sitko, Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu, Dialog 2012, s. 126-152, 177-199; 226-254; 277-384.

5. Bruno Callies de Salies, Kraje Maghrebu. Historia, polityka, społeczeństwo, Dialog 2012, s. 33-43; 56-74; 93-150; 186-124.

6. System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze, red. S. Swadźby, Katowice 2011, s. 139-156.

7. Dariusz Michalik: Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryjskiego, https://geopolityka.net/dariusz-michalik-uklad-sil-na-bliskim-wschodzie/

8. W. Lizak, Bliski Wschód: „bankructwo pięknych nadziei”, https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/14_2016.pdf

9. Bliskowschodnia polityka Rosji, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_71_bliskowschodnia_polityka_rosji_net_0.pdf

10. Rosja wobec Iranu, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_292.pdf

11. Wprowadzenie dO polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, red. nauk. M. Woźniak-Bobinska, A. M. Solarz, Scholar 2018.

12. Patrick Cockburn, Państwo Islamskie, Dom Wydawniczy PWN 2015, 203 s.

13. Benjamin Hall, ISIS. Państwo Islamskie, Muza 2015, 333 s.

14. Artur Wejkszner, Państwo Islamskie narodziny nowego kalifatu?, Difin 2016, 254 s.

15. Marta Stempień, Państwo Islamskie nowe oblicze terroryzmu?, Rytm 2018, 315 s.

LITERATURA OBCOJĘZYCZNA:

1. “Introduction: An Energy Revolution” in The Risk Pivot: Great Powers, International Security, and the Energy Revolution, Bruce Jones and David Steven, pp. 1-51.

2. “The New Economics of Oil,” Spencer Dale, Oxford Institute of Energy Studies, October 2015

3. “The New International Political Economy of Natural Gas,” Tim Boersma and Akos Losz, in Handbook of the International Political Economy of Energy and Natural Resources (2018), eds. Goldthau, Keating & Kuzemko, pp. 138-149

4. “The Geopolitics of Renewable Energy: Debunking Four Myths,” Indra Overland, Energy Research & Social Science 49 (2019), pp. 36-40

5. Dilip Hiro, Cold War In The Islamic World: Saudi Arabia, Iran And The Struggle For Supremacy, Publisher: Oxford University Press 2019

6. Banafsheh Keynoush, Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes?, Palgrave Macmillan US 2016

7. Blancherd, C. (2009). Islam: Sunnis and Shiites. Congressional Research Service. https://fas.org/irp/crs/RS21745.pdf

8. Haddad, F. (2013). Sunni Shia Relations after the Iraq War. Washington: United States Institute of Peace. https://www.usip.org/sites/default/files/PB160.pdf

9. Edgar Göll, Silvia Colombo, Eduard Soler i Lecha, Imagining Future(S) For The Middle East And North Africa. Menara Final Reports. No. 2, March 2019

10. Gaub, Florence and Laban, Alexandra (eds.) (2015) Arab Futures: Three Scenarios for 2025. Paris: European Union Institute for Security Studies. https://www.files.ethz.ch/isn/188691/Report_22_Arab_futures.pdf

* w trakcie semestru, literatura będzie uzupełniana na bieżąco aktualnymi informacjami.

Efekty uczenia się:

WIEDZA,student zna i rozumie:

KP7_WG2 specyfikę stosunków międzynarodowych polegającą na ich interdyscyplinarnym charakterze

KP7_WG3 zasady funkcjonowania gospodarki światowej

KP7_WK1 dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

KP7_WK3 dogłębnie uwarunkowania historyczne konfliktów międzynarodowych w XIX-XXI wieku

KP7_WK5 rozszerzony zakres norm i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie podmiotów działających w systemie międzynarodowym

KP7_WK6 dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych

UMIEJĘTNOŚCI, student potrafi:

KP7_UW1 samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

KP7_UW2 krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

KP7_UW3 wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

KP7_UK2 prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

KP7_UO1 współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

KP7_UO2 organizować prace zespołu polegające na wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i integrowaniu informacji z różnych źródeł

KP7_UU1 planować oraz uczyć się przez całe życie doskonaląc kwalifikacje własne oraz innych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, student jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

KP7_KK2 zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

KP7_KR1 dostrzegania problemów i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem wybranego zawodu

KP7_KR2 ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa i działania oraz rzetelności i uczciwości w sytuacji sporu ideowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie ustnej.

W celu zaliczenia przedmiotu niezbedne są:

1. Aktywny udział w zajęciach (dopuszcza się 1 nieobecność).

2. Sporządzenie 2 notatek (3 strony):

- Pierwsza notatka dotyczyć będzie silnych i słabych stron wybranego państwa regionu

- Druga notatka zostanie skierowana do przywódcy państwa z rekomendacjami ulepszenia dotyczącymi polityki zagranicznej (w tym energetycznej) i stawieniu się naprzeciwko wyzwaniom przed którym stoi jedno z wybranych państw MENA.

Ocena końcowa będzie naliczana na podstawie średniej ocen uzyskanych w ciągu semestru.

Osoby, które będą posiadać więcej jak 1 niebecność są zobowiązani do zaliczenia ich w czasie dużyrów,

Niezaliczenie nieobecności skutkuje niezaliczeniem przedmiotu

Zakres tematów:

I. Wprowadzenie do historii państw regionu: powstanie nowych państw, odkrycie pierwszych surowców (2).

II. Systemy polityczne i gospodarcze państw regionu MENA oraz ich wpływ na kształtowanie gospodarek (1).

III. Ewoluujący charakter bezpieczeństwa energetycznego, globalne perspektywy energetyczne i miejsce w nich regionu MENA (2).

IV. Ewolucja rynku ropy naftowej i jej wpływ na sytuacje w regionie MENA (1)

V. Gaz ziemny i zmieniający się porządek globalny (1)

VI. Rewolucja w niekonwencjonalnej produkcji ropy i gazu oraz szybki rozwój energii odnawialnej w regionie mena; geopolityka transformacji energetycznej regionu MENA (2)

VII. Dynamika i zmiany sił regionalnych na Bliskim Wschodzie: relacje Iran - Arabia Saudyjska, polityka naftowa Arabii Saudyjskiej (2)

VIII. Aktorzy regionalni i zewnętrzni w geopolityce Bliskiego Wschodu (USA, Rosja, Turcja itd.) oraz relacje między nimi a państwami MENA (2)

IX. Konflikty regionalne (sunnici, szyici, państwo ISIS) (2)

X. Przyszłość regionu MENA (1)

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjasnienie

Metody praktyczne – pokaz

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Oksana Voytyuk 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.