Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.1 380-DS5-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie

KA7_WK8,

zagadnienie edukacji międzykulturowej;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW6

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru

wiedzy w zakresie języka obcego na poziomie językowym B2

KA7_UK2

poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać

troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej (dzieci lub uczniów;)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK4

autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

KA7_KR1

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego

człowieka;

sposób weryfikacji:

-przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo, udział w dyskusji i współpracy w grupie

-prace pisemne

-testów pisemnych w sali,

-zadań z modułów nauczania online,

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- oceny bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- realizacji modułów nauczania na platformie EDUPORTAL

- prac i testów pisemnych

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% zadań na platformie EDUPORTAL

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

skala ocen:

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51%- 60%dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODBYWA SIĘ STACJONARNIE

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W

przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną

na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu/filmu

specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

SEMESTR 1

- UwB -uniwersytet w BiAŁYMSTOKU: przeszłośc, teraźniejszość,

-język angieski i jego rola we wspólczesnym świecie

-wielojęzyczność i jej wpływ na mózg, metody uczenia się jezyków obcych,

-wykorzystywanie róznych żródeł wiedzy wprocesie uczenia się

-interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

-wybrane zagadnienia psychologii uczenia się: inteligencje wielorakie, style uczenia się, mnemotechniki

-sustainability-rozwój zrównoważony w kontekście akademickim

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: min 50% w formie stacjonarnej oraz do 50% z wykorzystaniem modułow do realizacji na platformie BEDUPORTAL w oparciu o materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala B123
Barbara Rudziak 22/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala A209
Barbara Rudziak 20/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A113
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 17/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A113
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 19/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A113
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)