Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe 370-AS1-1AP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2020;

2. Kuźniak B., Ingelević-Citak M., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017;

3. Latoszek E., Proczek M.: Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006;

4. Latoszek E., Proczek M.,Organizacje międzynarodowe, założenia, cele, działalność, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Warszawa 2011;

2. Klepacki Z.M., Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1997;

3. Łoś-Nowak T. (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2009;

4. Menkes J., Wasikowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017;

5. Żurawski vel Grajewski P.(red.), Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, Łódź 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_WG3 – zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczącej prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_UK2 – potrafi uczestniczyć w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE.Po ukończeniu studiów Absolwent:

KA6_KK1 – jest gotów dokonać krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: ocena z zaliczenia pisemnego w formie pytań testowych, ocena aktywności w trakcie zajęć (sposoby wspólne dla wszystkich efektów uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu dwóch nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż dwóch zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie pisemne w formie pytań testowych.

Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę końcową z przedmiotu o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające:

Pojęcie i podmiotowość organizacji międzynarodowych; Geneza organizacji międzynarodowych; Klasyfikacja organizacji międzynarodowych; Funkcje organizacji międzynarodowych; Struktura organizacji międzynarodowych; Uchwały organizacji międzynarodowych; Procedury głosowania i charakter prawny uchwał organizacji międzynarodowych; Finansowanie organizacji międzynarodowych; Suwerenność organizacji międzynarodowych.

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych

2.1 Geneza ONZ, Struktura ONZ, Członkostwo w ONZ, Cele ONZ, Funkcje ONZ, Zasady ON.

2.2 Charakterystyka Karty Narodów Zjednoczonych.

2.3 Organy ONZ - skład, funkcje, kompetencje, głosowanie i tryb pracy: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Gospodarczo-Społeczna, Sekretariat i Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

2.4 Organizacje wyspecjalizowane ONZ ich kompetencje i metody działania: UNESCO, UNWTO, FAO, WHO, IMO, ICAO, ILO, WIPO.

2.5 Wybrane programy i fundusze w ramach systemu ONZ: UNICEF, UNFPA, WFP, IFAD, UNEP, UNDP.

2.6 Członkostwo Polski w ONZ.

3. Organizacje regionalne - skład, funkcje, zadania, organy: Rada Europy, Organizacja Państw Amerykańskich OPA, Liga Państw Arabskich LPA, Unia Afrykańska UA, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodnie ASEAN, Wspólnota Niepodległych Państw,

4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze - skład, funkcje, zadania, organy: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD; Unia Europejska UE, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA, Światowa Organizacja Handlu WTO, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Środkowo Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu CEFTA

5. Organizacje wojskowe i bezpieczeństwa – Pakt Północnoatlantycki NATO, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE.

6. Międzynarodowe organizacje pozarządowe: pojęcie, cechy, rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych: Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty International, Greenpeace.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna,

praca z tekstami naukowymi i źródłami prawa międzynarodowego, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 213
Anna Drabarz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.