Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjny system organów państwowych 370-AS1-1KSO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej (KA6_WG3) – zadania w e-learningu, kolokwia

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej (KA6_UW2) – zadania w e-learningu, kolokwia

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (KA6_UO2) – zadania w e-learningu, kolokwia

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KK1) – zadania w e-learningu, kolokwia

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KO1) – zadania w e-learningu, kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Zadania w e-learningu: każdy moduł 4 pkt (15 modułów x 4 pkt = 60 pkt); kolokwium w I semestrze + kolokwium w II semestrze łącznie 60 pkt:

Kolokwium w formie pytań testowych (30 pytań, za każde można uzyskać maksymalnie 1 pkt) – 30 pkt

Przeliczenie punktów na oceny (skala ocen od 2 do 5):

61 – 71 pkt = dostateczny

72 – 83 pkt = dostateczny plus

84 – 95 pkt = dobry

96 – 107 pkt = dobry plus

108 – 120 pkt = bardzo dobry

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego. Nauka o konstytucji.

2. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu. Prace nad uchwaleniem Konstytucji RP. Tryb zmiany Konstytucji RP.

3. Podstawowe zasady ustrojowe.

4. Konstytucyjny status jednostki.

5. Konstytucyjny system źródeł prawa.

6. Współczesne systemy konstytucyjne.

7. Instytucje demokracji bezpośredniej.

8. Organizacja wyborów i systemy wyborcze.

9. Mandat posła i senatora.

10. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu RP.

11. Funkcje Sejmu i Senatu RP.

12. Prezydent RP.

13. Rada Ministrów.

14. Organy władzy sądowniczej.

15. Samorząd terytorialny.

16. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

17. Stany nadzwyczajne.

18. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacje multimedialne, e-learning, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:00 - 15:15, sala 213
każdy czwartek, 8:30 - 10:45, sala e-learning
Michał Ożóg 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.