Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjny system organów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1KSO Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia mają pomóc w zrozumieniu roli instytucji ustrojowych w państwie oraz przybliżyć zasady i procedury ich funkcjonowania.Słuchacze mają zrozumieć genezę ustroju państwa, wzajemne relacje między głównymi organami państwa, praktykę działania głównych organów państwa, opanować zasadnicze instytucjonalne i materialne gwarancje konstytucji, praw I wolności oraz obowiązków obywatelskich.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 1 i 2

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 120 godzin, w tym 60 godzin wykładu (30 godz. e-learningu) i 60 godzin ćwiczeń (30 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, prezentacje multimedialne, konsultacje

Punkty ECTS – 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 120 godz. (w tym 60 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 88 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Prawo konstytucyjne, red. S. Bożyk, Białystok 2020.

J. Czajowski, A. Kulig, Konstytucyjny system organów państwa, Koszalin 2010.

D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski, W. Lis, Konstytucyjny system organów państwa 2013.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2016.

Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013.

P. Winczorek, Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej (KA6_WG3)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej (KA6_UW2)

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (KA6_UO2)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KK1)

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (ustrojowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (testowo-opisowy) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu., egzamin poprawkowy - ustny. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. W sytuacji niemożliwości przeprowadzenia egzaminu ustnego - egzamin w formie pisemnej lub ustnej na platformie elearningowej.

Zaliczenie ćwiczeń – w systemie punktowym.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Kamila Bezubik, Artur Olechno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje - w tym relacje z posiedzeń Sejmu, internet).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej Blackboard - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie materiału normatywnego oraz orzecznictwa zawartego w bazach danych typu LEX, zwłaszcza przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I i II.

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 120 godz.; 60 godz. wykładu i 60 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz. (w tym 20 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A.Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Olechno
Prowadzący grup: Artur Olechno, Michał Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje - w tym relacje z posiedzeń Sejmu, internet).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej Blackboard - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie materiału normatywnego oraz orzecznictwa zawartego w bazach danych typu LEX, zwłaszcza przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I i II.

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 120 godz.; 60 godz. wykładu i 60 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz. (w tym 20 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A.Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje - w tym relacje z posiedzeń Sejmu, internet).

Wykorzystywanie platformy e-learningowej Blackboard - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, kazusów itp.

W trakcie ćwiczeń - wykorzystywanie materiału normatywnego oraz orzecznictwa zawartego w bazach danych typu LEX, zwłaszcza przy rozwiązywaniu kazusów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I i II.

Wymagania wstępne -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: łącznie 120 godz.; 60 godz. wykładu i 60 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - klasyczny wykład, prezentacje, wypowiedzi studentów na zadany temat, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów prawnych, prace w grupach, zadania lub testy lub kazusy w e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz. (w tym 20 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godz., co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3. W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2015.

4. Z. Witkowski, A.Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6. D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

7. R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

8. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

9. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.

10. T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-2008, Warszawa 2008.

11. P. Uziębło (red.), Prawo konstytucyjne. Diagramy, Warszawa 2014.

12. G. Kryszeń, K. Prokop, Aksjologia polskiej konstytucji, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.