Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie 370-KN1-2PKP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA6_WG1 rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości - w- sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_WG4 podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_WG5 wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_WK3 powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Umiejętności

Potrafi:

KA6_UW2 formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi - - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_UK3 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa - weryfikacja podczas egzaminu

KA6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Kompetencje społeczne

Jest gotów do:

KA6_KO1 działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_KR1 przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu - sposób weryfikacji; egzamin pisemny, ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, ocena dostateczna od 50% plus 1 pkt

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające (2h)

Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

2. Zasady, źródła i wykładnia przepisów prawa karnego, kierunki i szkoły prawa karnego (2h)

Źródła prawa karnego.

Budowa normy prawnej.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki prawa karnego.

3. Zasady obowiązywania ustawy karnej (2h)

Czas i miejsce popełnienia przestępstwa.

Obowiązywanie ustawy karnej co miejsca i osób oraz czasu.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Immunitet.

4. Przestępstwo - pojęcie i elementy jego struktury (4h)

Czyn.

Społeczna szkodliwość.

Przestępstwo.

Wina i teorie winy.

Podział przestępstw.

5. Ustawowe znamiona przestępstwa (2h)

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociani; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

6. Analiza ustawowych znamion wybranych typów czynów zabronionych (4h)

7. Okoliczności wyłączających winę (2h)

Nieletniość.

Niepoczytalność i problem poczytalności ograniczonej.

Rozkaz przełożonego.

Błąd – rodzaje i konsekwencje.

Konsekwencje popełnienia czynu zabronionego w stanie nietrzeźwości lub odurzenia.

8. Okoliczności wyłączające bezprawność (4h)

Kontratypy kodeksowe.

Problematyka tzw. kontratypów pozaustawowych.

9. Formy stadialne przestępstwa (2h)

Przygotowanie.

Usiłowanie.

Dokonanie.

Odpowiedzialność karna za realizacją poszczególnych stadiów czynu zabronionego.

10. Formy zjawiskowe przestępstwa (2h)

Formy zjawiskowe sprawcze.

Formy zjawiskowe niesprawcze.

Odpowiedzialność karna za różne formy przestępczego współdziałania.

11. Realny i pozorny zbieg przestępstw oraz ciąg przestępstw (2h)

Pozorny zbieg przestępstw.

Realny zbieg przestępstw.

Konsekwencje realnego zbiegu przestępstw.

Ciąg przestępstw – przesłanki i konsekwencje.

12. Realny i pozorny zbieg przepisów ustawy (2 h).

Pozorny zbieg przepisów.

Reguły wyłączania wielości ocen.

Realny zbieg przepisów i jego konsekwencje.

Metody dydaktyczne:

wykład (w sali i zdalnie), prezentacja, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 17:00, sala 313
Ewelina Wojewoda 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.