Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PKP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego dotyczących pojęcia i rodzajów prawa karnego, zasad obowiązywania ustawy karnej, czynu w prawie karnym, ustawowych znamion przestępstwa, okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form stadialnych przestępstwa, form zjawiskowych przestępstwa, realnego zbiegu przestępstw, pozornego zbiegu przestępstw, ciągu przestępstw, zbiegu przepisów ustawy oraz znamion wybranych czynów zabronionych typizowanych w części szczególnej kk.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godzin zdalnych, 10 godzin synchronicznych i 5 asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym zdalnych: 10 godz. synchronicznie i 5 asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i do zaliczenia: 150 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz., egzamin 1 godz., Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godz., co odpowiada 6 pkt ECTS.

Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2023.

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2022.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

R. A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023.

A. Grześkowiak,K. Wiak, (red.), Kodeks karny. Komentarz 2021.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2023.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2023.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2023.

M. Melezini, Założenia polityczno-kryminalne kodeksu karnego z 1969 r.

i ich realizacja w praktyce w latach 1970—1980, Z dziejów prawa 2019, t. 12/20, s. 895-912.

D. Janicka, Rozkwit doktryny prawa karnego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym – ośrodki, uczeni, idee, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego 2019, nr 22.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 -rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące

przestępczości

KP6_WG4 - podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi

prawa

KP6_WG5 - wybrane kategorie przestępczości w ujęciu

prawno-kryminologicznym

KP6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami

i dyscyplinami nauki

Absolwent potrafi:

KP6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone

oraz nietypowe problemy związane z procesami

prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KP6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu prawa

KP6_UU1 - przedstawiać oraz oceniać różne opinie

i stanowiska związane z instytucjonalnym

aspektem stosowania prawa, a także dyskutować

o nim - samodzielnie planować i realizować własne

uczenie się przez całe życie

Absolwent jest gotów do:

KP6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez

opracowywanie i inicjowanie programów

w zakresie zapobiegania przestępczości

lub patologiom społecznym

KP6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej

i wymagania tego od innych, a także dbania

o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, ocena dostateczna od 50% plus 1 pkt, brak rozwiązania 50% zadań elearningowych wpływa na obniżenie oceny o pół stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)