Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-KN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-KN1-2CYB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-2EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekokryminologia zajmuje się problematyką destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Przedmiotem badań tej subdyscypliny kryminologii jest w szczególności przestępczość i inne zachowania patologiczne oraz problematyka partycypacji państw, rządów, korporacji międzynarodowych i poszczególnych społeczności w generowaniu szkód środowiskowych. W obszarze zainteresowań ekokryminologii znajduje się również efektywność działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości rozpatrywanych przez pryzmat zagrożeń ekologicznych. Zagadnienia te stanowią jednocześnie punkt wyjścia dla rozważań podejmowanych na zajęciach z "Ekokryminologii".

Strona przedmiotu
370-KN1-1ETK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących istoty, założeń i głównych zasad etyki. W ramach wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi działami filozofii: metafizyką, epistemologią i etyką. Przyswajają podstawową siatkę terminologiczną tych dyscyplin. Poznają główne koncepcje etyki ogólnej i etyki specjalnej oraz fundamentalne założenia etyki stosowanej i sytuacjonistycznej, a także założenia deontologii zawodowej zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Student powinien poznać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej etyki i filozofii. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z fundamentalnymi problemami etycznymi współczesności, wypracowanie umiejętności krytycznej analizy wybranych kwestii związanych z istotą i celem ludzkiego życia. Studenci poznają także podstawy etyki stosowanej, ucząc się rozstrzygania dylematów etycznych, które mogą się pojawić w ich przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-KN1-1FIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-1HIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3KOO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką odpowiedzialności prawnokarnej osób pełniących funkcje publiczne za przestępstwa indywidualne i powszechne oraz regulacjami dotyczącymi ochrony takich osób na płaszczyźnie penalnej.

Celem zajęć jest przedstawienie stosownych regulacji prawnokarnych i dyskusja nad

następującymi zagadnieniami: definicja legalna funkcjonariusza publicznego, osoby objęte

ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu, definicja legalna osoby pełniącej

funkcję publiczną. Omówione zostaną także poszczególne przestępstwa, m.in. naruszenie

nietykalności funkcjonariusza, czynna napaść, wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności

publicznej, znieważenie funkcjonariusza, przywłaszczenie funkcji, łapownictwo,

przekupstwo, nadużycie funkcji, ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych.

Przedstawiona zostanie także tematyka instytucji immunitetów oraz ich uchylania.

Strona przedmiotu
370-KN1-3KPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działalnością podmiotów, których głównym zadaniem jest kontrola przestępczości, w tym w szczególności z działalnością: wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, służb, straży i inspekcji wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb ratownictwa i ochrony ludności, elementów zarządzania kryzysowego, służb granicznych oraz innych instytucji, których pośrednim lub bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego.

Strona przedmiotu
370-KN1-2KRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Strona przedmiotu
370-KN1-2MBK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod badawczych wykorzystywanych w kryminologii zarówno tych jakościowych jak i ilościowych. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi jak metoda badawcza, technika i narzędzie badawcze. W dalszej kolejności zostaną przedstawione wybrane metody badawcze takiej jak metoda desk research, metoda statystyczna, analizy akt sadowych, sondaż diagnostyczny oraz wywiad.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PTS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia obejmują podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Celem zajęć jest także zachęcenie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, relacje z posiedzeń Sejmu, Senatu, rozpraw Trybunału Konstytucyjnego, oficjalne strony internetowe centralnych organów państwa, fachowa publicystyka prasowa).

Strona przedmiotu
370-KN1-3PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów

procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej

pracy

Strona przedmiotu
370-KN1-1POD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, która będzie pomocna w rozumieniu zachowań dewiacyjnych, patologicznych i kryminalnych. Może również ułatwić rozumienie zjawisk, relacji i osób w życiu prywatnym.

W trakcie zajęć podejmowane będą takie tematy jak: główne psychologiczne

koncepcje człowieka, biologiczne podstawy procesów psychicznych, przebieg i funkcje procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja), podstawowe koncepcje osobowości, zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

Strona przedmiotu
370-KN1-1PPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zaburzeń psychicznych człowieka w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu. Wiedza psychiatryczna i psychologiczna jest wzbogacona wiedzą z antropologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby.

Zajęcia mają na celu omówienie najważniejszych patologii wynikających z problemów neurologicznych, psychiatrycznych i społecznych. Student zdobywa wiedzę o procesach psychicznych mających charakter zaburzeń w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu jednostki. Dodatkowo, materiał z psychologii i psychiatrii jest wzbogacony o kontekst kulturowy.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PDS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu elementarnych pojęć i mechanizmów społecznych, ułatwiających poruszanie się w złożonej rzeczywistości XXI w. ukazującej informacje dotyczące społeczeństwa i jego ewolucji, rozwoju i postępu społecznego, zależności między stereotypami, uprzedzeniami a ksenofobią i rasizmem, konsumpcji i antykonsumpcjonizmu, globalizacji, kultury popularnej, migracji i migrantów w Europie, kondycji współczesnych rodzin.

Strona przedmiotu
370-KN1-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie historycznej i aktualnej polityki kryminalnej w Polsce. Student zostanie zapoznany z kształtowaniem się polityki karnej na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., ideom jego reform oraz aktualnej polityki karnej.

Strona przedmiotu
370-KN1-3PWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami postępowania z osobami nieletnimi, które dopuściły się czynu karalnego bądź przejawiają postawy demoralizacji. W trakcie zajęć zostaną omówione zasady proceduralne wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówione zostaną przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich statuujące przesłanki wszczęcia postępowania, jego przebieg, katalog środków oraz zasady ich wykonywania.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN1-3PKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu źródeł prawa karnego wykonawczego, międzynarodowych standardów dotyczących środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo, organów postępowania wykonawczego, nadzoru i kontroli nad wykonywaniem środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo, udziału społeczeństwa w wykonywaniu kar, wykonywania kary grzywny, ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, wykonywania środków karnych i środków kompensacyjnych, instytucji probacyjnych, udziału sądowych kuratorów zawodowych w postępowaniu wykonawczym, wykonywania środków zabezpieczających.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego dotyczących pojęcia i rodzajów prawa karnego, zasad obowiązywania ustawy karnej, czynu w prawie karnym, ustawowych znamion przestępstwa, okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form stadialnych przestępstwa, form zjawiskowych przestępstwa, realnego zbiegu przestępstw, pozornego zbiegu przestępstw, ciągu przestępstw, zbiegu przepisów ustawy oraz znamion wybranych czynów zabronionych typizowanych w części szczególnej kk.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PKK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu systemu kar i środków karnych w polskim kodeksie karnym z 1997 r., zasad wymiaru kary i środków karnych, powrotności do przestępstwa, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie i zabezpieczających, przedawnienia, zatarcia skazania.

Strona przedmiotu
370-KN1-3PRD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. małżeństwa, pokrewieństwa, adopcji, obowiązku alimentacyjnego, opieki i kurateli.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej ukazującej, w szczególności problematykę ochrony prawnoautorskiej oraz ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych, instytucję dozwolonego użytku prywatnego i publicznego, kwestie plagiatu i prawa cytatu, a także pojęcia, przesłanki zdolności rejestracyjnej, kwestie ochrony i procedury rejestracji w odniesieniu do wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Strona przedmiotu
370-KN1-1PRW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i prawniczego. Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z typową dla systemów prawa stanowionego zasadą rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa i specyfiką systemu prawnego w odniesieniu do innych pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności do systemu moralnego), a także przekazanie wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa oraz sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zaburzeń psychicznych człowieka w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu. Wiedza psychiatryczna i psychologiczna jest wzbogacona wiedzą z antropologii medycyny oraz socjologii zdrowia i choroby.

Zajęcia mają na celu omówienie najważniejszych patologii wynikających z problemów neurologicznych, psychiatrycznych i społecznych. Student zdobywa wiedzę o procesach psychicznych mających charakter zaburzeń w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu jednostki. Dodatkowo, materiał z psychologii i psychiatrii jest wzbogacony o kontekst kulturowy.

Strona przedmiotu
370-KN1-2SKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest prezentacja informacji dotyczących aktualnego obrazu przestępczości w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną następujące kwestie: struktura i dynamika przestępczości w Polsce, jej tendencje rozwojowe oraz geograficzny obraz przestępczości. Ponadto zaprezentowany zostanie modus operandi sprawców wybranych czynów zabronionych oraz wybrane aspekty organizacji świata przestępczego.

Strona przedmiotu
370-KN1-1TME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina prawne, kryminologia.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, praca w grupie, samodzielne wykonywanie ćwiczeń, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Strona przedmiotu
370-KN1-1TEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie pakietu oprogramowania MS-OFFICE (usystematyzowanie, pogłębienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności). Szczegółowe zapoznanie się z:

1. MS WORD (formatowanie tekstu, tworzenie i edycja tabel, korespondencja seryjna, wstawianie grafiki)

2. MS EXCEL (tworzenie i edycja tabel, wprowadzanie formuł obliczeniowych i funkcji, tworzenie prostych wykresów)

3. MS POWERPOINT (tworzenie prezentacji)

Strona przedmiotu
370-KN1-2TKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat teorii kryminologicznych, pozwalających poznanie etiologii przestępczości. Zapoznanie z różnego rodzaju nurtami szkół kryminologicznych, które w swoich teoriach nawiązywały m.in. do biologii, psychologii, socjologii itp.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)