Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PKP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest omówienie zagadnień z zakresu I cz. prawa karnego materialnego, tj. nauki o przestępstwie Jego celem jest zapoznanie z klasyfikacją, podstawowymi kategoriami przestępstw i zasadami odpowiedzialności na płaszczyźnie penalnej oraz analiza znamion wybranych czynów zabronionych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienia następujących zagadnień:

I. Zagadnienia wprowadzające

II. Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

III. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

IV. Pojęcie przestępstwa i elementy jego struktury.

V. Ustawowe znamiona przestępstwa.

VI. Okoliczności wyłączające winę.

VII. Okoliczności wyłączające bezprawność.

VI. Formy stadialne przestępstwa;

VII. Formy zjawiskowe przestępstwa

VIII. Realny zbieg przestępstw

IX. Zbieg przestępstw pozorny

X. Ciąg przestępstw

XI. Przestępstwo trwałe.

XII. Zbieg przepisów ustawy.

XIII. Analiza znamion wybranych przestępstw.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 14 godzin zalanych, 10 godzin synchronicznych i 4 asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym zdalnych: 10 godz. synchronicznie i 4 asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 133,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 26 godz., egzamin 1 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 137,5 godz., co odpowiada 5,5 pkt ECTS.

Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

R. A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2018.

A. Grześkowiak,K. Wiak, (red.), Kodeks karny. Komentarz 2021.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2021.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 1, Komentarz do art. 117-221, Warszawa 2021.

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222-316, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA6_WG1 rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości

KA6_WG4 podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa

KA6_WG5 wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym

KA6_WK3 powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki

Umiejętności

Potrafi:

KA6_UW2 formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UK3 komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa

KA6_UU1 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Kompetencje społeczne

Jest gotów do:

KA6_KO1 działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym

KA6_KR1 przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, ocena dostateczna od 50% plus 1 pkt

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.