Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna 370-KN1-3POK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

4. M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003

5. M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013

6. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004

7. M. Bojarski, W. Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006

8. W. Kotowski, Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006

9. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności – KA6_WG2

- wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym – KA6_WG5

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych – KA6_WG7

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent zna i rozumie:

- formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi – KA6_UW2

- przedstawiać wyniki prowadzonych analiz z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich – KA6_UK1

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych – KA6_UK2

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego – KA6_KO2

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, skala ocen standardowa, ocena dostateczna od 50% plus 1 punkt.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Polityka kryminalna – miedzy kryminologią a prawem karnym. Zagadnienia definicyjne (2 godz.)

2. Polityka karna, legislacyjna i wykonawcza. Profilaktyka kryminalistyczna, kryminologiczna, penitencjarna (3 godz.)

3. Czynniki kształtujące politykę karną w państwie demokratycznym (2 godz.)

4. Przykłady prowadzonych polityk kryminalnych - USA i wybrane państwa Europy Zachodniej (2 godz.)

5. Instrumenty polityki kryminalnej: kara pozbawienia wolności, alternatywy kary pozbawienia wolności, środki karne (6 godz.)

6. Polityka kryminalna w okresie 20-lecia międzywojennego (2 godz.)

7. Polityka kryminalna PRL (3 godz.)

8. Polityka kryminalna po transformacji systemowej (3 godz.)

9. Polityka kryminalna od 1997 r. po współczesność (4 godz.)

10. Polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (3 godz.)

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 216
Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emil Pływaczewski, Ewelina Wojewoda 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)