Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3POK
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka kryminalna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kryminalnej, działów polityki kryminalnej, czynników wpływających na politykę kryminalną, historycznych aspektów polityki kryminalnej w okresie 20-lecia międzywojennego i PRL, współczesnego, ogólnego obrazu polityki kryminalnej w Polsce i w wybranych państwach trzecich. Przekazanie wiedzy dotyczącej również tego jak kształtuje się polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (np. przestępczości przeciwko rodzinie, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko ochronie zwierząt).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Polityka kryminalna – miedzy kryminologią a prawem karnym. Zagadnienia definicyjne (2 godz.)

2. Polityka karna, legislacyjna i wykonawcza. Profilaktyka kryminalistyczna, kryminologiczna, penitencjarna (3 godz.)

3. Czynniki kształtujące politykę karną w państwie demokratycznym (2 godz.)

4. Przykłady prowadzonych polityk kryminalnych - USA i wybrane państwa Europy Zachodniej (2 godz.)

5. Instrumenty polityki kryminalnej: kara pozbawienia wolności, alternatywy kary pozbawienia wolności, środki karne (6 godz.)

6. Polityka kryminalna w okresie 20-lecia międzywojennego (2 godz.)

7. Polityka kryminalna PRL (3 godz.)

8. Polityka kryminalna po transformacji systemowej (3 godz.)

9. Polityka kryminalna od 1997 r. po współczesność (4 godz.)

10. Polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (3 godz.)

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

4. M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003

5. M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013

6. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004

7. M. Bojarski, W. Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006

8. W. Kotowski, Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006

9. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności – KA6_WG2

- wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym – KA6_WG5

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych – KA6_WG7

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent zna i rozumie:

- formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi – KA6_UW2

- przedstawiać wyniki prowadzonych analiz z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich – KA6_UK1

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych – KA6_UK2

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego – KA6_KO2

Sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie na podstawie egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2022 W ZW. Z KOMUNIKATEM NR 1/2022 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH FORM EGZAMINÓW POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ NA STUDIACH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 (dostępny tutaj: https://prawo.uwb.edu.pl/2022-5355):

Egzamin zdalny w postaci testu (20 pytań testowych i 2 pytania otwarte, czas trwania: 90 min.) udostępnionego na platformie eduPortal. Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej.

----------------------

Wykład: egzamin pisemny w postaci testu i pytań otwartych (co najmniej 20 pytań testowych i minimum 2 pytania otwarte). Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emil Pływaczewski, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Polityka kryminalna – miedzy kryminologią a prawem karnym. Zagadnienia definicyjne (2 godz.)

2. Polityka karna, legislacyjna i wykonawcza. Profilaktyka kryminalistyczna, kryminologiczna, penitencjarna (3 godz.)

3. Czynniki kształtujące politykę karną w państwie demokratycznym (2 godz.)

4. Przykłady prowadzonych polityk kryminalnych - USA i wybrane państwa Europy Zachodniej (2 godz.)

5. Instrumenty polityki kryminalnej: kara pozbawienia wolności, alternatywy kary pozbawienia wolności, środki karne (6 godz.)

6. Polityka kryminalna w okresie 20-lecia międzywojennego (2 godz.)

7. Polityka kryminalna PRL (3 godz.)

8. Polityka kryminalna po transformacji systemowej (3 godz.)

9. Polityka kryminalna od 1997 r. po współczesność (4 godz.)

10. Polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (3 godz.)

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

4. M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003

5. M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013

6. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004

7. M. Bojarski, W. Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006

8. W. Kotowski, Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006

9. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)