Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka kryminalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3POK
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka kryminalna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu polityki kryminalnej, działów polityki kryminalnej, czynników wpływających na politykę kryminalną, historycznych aspektów polityki kryminalnej w okresie 20-lecia międzywojennego i PRL, współczesnego, ogólnego obrazu polityki kryminalnej w Polsce i w wybranych państwach trzecich. Przekazanie wiedzy dotyczącej również tego jak kształtuje się polityka kryminalna w zakresie wybranych rodzajów przestępczości (np. przestępczości przeciwko rodzinie, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko ochronie zwierząt).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie historycznej i aktualnej polityki kryminalnej w Polsce. Student zostanie zapoznany z kształtowaniem się polityki karnej na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., ideom jego reform oraz aktualnej polityki karnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 14 godzin wykładu (7 zdalnych: 5 synchronicznie, 2 asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 14 godz. (w tym zdalnie synchronicznie 5, asynchronicznie 2), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2017

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

3. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

4. M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003

5. M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013

6. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004

7. M. Bojarski, W. Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006

8. W. Kotowski, Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006

9. B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości KA6_WG1

- strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności – KA6_WG2

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi – KA6_UW2

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa KA6_UK3

- przedstawiać oraz oceniać różnie opinie i stanowiska związane z instytucjonalnym aspektem stosowania prawa , a także dyskutować o nim - KP6_UK4,

- samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - KA6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, otwarte pytania opisowe.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)