Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka ogólna 370-KS1-2KRO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2017.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno

2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

KA6_WG7 - aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

KA6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

KA6_UO2 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym); sposób weryfikacji: ustna prezentacja

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości oraz patologiom społecznym; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

KA6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu; sposób weryfikacji: ustna prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień techniki i taktyki kryminalistycznej. Ma to zostać osiągnięte poprzez przygotowanie indywidualne lub w grupach referatów na zadany temat, które to będą podlegały ocenie merytorycznej przez prowadzącego, jak i ocenie grupy pod kątem wyczerpania tematu, formy jego przedstawienia, a także na podstawie dyskusji węzłowych problemów związanych z konkretnym tematem referatu.

Przykładowe tematy referatów:

Taktyka kryminalistyczna:

1. Badanie miejsca zdarzenia (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oględziny miejsca zdarzenia, badanie miejsca znalezienia zwłok)

2. Badania sądowo-lekarskie osób żywych i zwłok (m.in. zasady oględzin osób żywych, zasady badania ludzkich zwłok)

3. Wersja kryminalistyczna (m.in. jej pojęcie, rodzaje, zasady tworzenia, funkcje)

4. Taktyka przesłuchiwania (m.in. przesłuchanie świadka, podejrzanego, biegłego)

5. Eksperyment kryminalistyczny

6. Taktyka przeszukiwania (m.in. terenu, pomieszczeń, osób)

7. Taktyka okazania (m.in. okazanie osób, wizerunków osób, rzeczy, okazanie zwłok)

Technika kryminalistyczna:

1. Funkcje śladu kryminalistycznego (m.in. funkcja dowodowa, funkcja identyfikacyjna)

2. Daktyloskopia (identyfikacja człowieka na podstawie linii papilarnych)

3. Cheiloskopia (identyfikacja śladów czerwieni wargowej)

4. Otoskopia (identyfikacja śladów małżowiny usznej)

5. Mechanoskopia (identyfikacja narzędzi i śladów pozostawionych przez te narzędzia)

6. Traseologia (badanie śladów stóp i pojazdów)

7. Osmologia (badanie śladów zapachowych)

8. Technika badania śladów użycia broni palnej

9. Rola antropologii sądowej w kryminalistyce

10. Technika badania dokumentów

11. Technika badania śladów cyfrowych

12. Fizykochemia kryminalistyczna

13. Biologia kryminalistyczna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, prezentacja, konsultacje, praca indywidualna lub w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 313
Piotr Mroczko 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.