Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 370-PS5-2PAD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, najnowsze wydanie

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, najnowsze wydanie

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, najnowsze wydanie

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, najnowsze wydanie

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, najnowsze wydanie

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

KA7_WG3 - absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_WK2 - absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_WK6 - absolwent zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_UW1 - absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_UU1 - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_KO1 - absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

KA7_KR2 - absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż jednej nieobecności w każdym semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej jednej w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji w formie odpowiedzi ustnej z zakresu materiału, który został opracowany na zajęciach. Odrobienie zaległości powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustąpienia przyczyny nieobecności. Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia w przypadku niższej niż 50 % frekwencji na zajęciach.

Formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium przeprowadzane na koniec każdego semestru. Kolokwium ma formę zaliczenia pisemnego (zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązywanie 3 kazusów)

Przy ocenie końcowej ćwiczeń można uwzględnić aktywność podczas zajęć.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy, wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego – normy ustrojowe, materialnoprawne, procesowe, normy wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego pośrednio i wywołujące skutki w sferze prawa cywilnego bezpośrednio, normy kauzalne, finalne; pojęcia niedookreślone (nieostre) w prawie administracyjnym, uznanie administracyjne, swobodna ocena dowodów organu administracji i ich kontrola

2. Zasady prawa administracyjnego; pojęcie zasad; zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalności, zasada praworządności, zasada zaufania do państwa i jego prawa; zasada równości wobec prawa, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada prawa do sądu, zakaz retroakcji w prawie administracyjnym i wyjątki od tego zakazu, zasada jawności, zasada kompetencyjności, realizacja zasady podziału władz publicznych w prawie administracyjnym, zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności;

3. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji publicznej: do podejmowania czynności władczych w sprawach jednostkowych; do podejmowania czynności władczych w sprawach generalnych; do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego; do podejmowania czynności niewładczych;

4. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia, charakter norm zawartych w rozporządzeniu; współdziałanie przy wydawaniu rozporządzenia;

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego (umowy międzynarodowe ratyfikowane i umowy międzynarodowe niepodlegające ratyfikacji);

6. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych;

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego (stanowione przez organy administracji centralnej, stanowione przez organy jst; zarządzenia, uchwały, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, regulaminy, programy i plany, prawo statutowe); Zwyczaj i orzecznictwo jako źródła prawa administracyjnego;

8. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny)

10. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów;

11. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne – prywatyzacja administracji publicznej; istota wykonywania administracji publicznej przez podmioty niepaństwowe, upoważniony przedsiębiorca lub organizacja społeczna (pozarządowa), koncesjonariusz, podmiot zobowiązany do wykonywania zadań administracji publicznej;

12. Stosunek administracyjnoprawny;

Pojęcie i elementy stosunku administracyjnoprawnego (podmiot, przedmiot), cechy stosunku administracyjnoprawnego, powstanie i ustanie stosunku administracyjnoprawnego; kategorie stosunków administracyjnoprawnych; obowiązek publicznoprawny, ciężar publicznoprawny, prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa; prawa i obowiązki wynikające z mocy samego prawa po zaistnieniu okoliczności faktycznych prawem przewidzianych oraz wymagające konkretyzacji aktem organu administracji i wymagające konkretyzacji czynnością organu administracji (pozbawioną formy aktu), sytuacja administracyjnoprawna;

13. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania; czynności prawne, czynności faktyczne, działania władcze i ich prawne formy, działania niewładcze, formy będące i niebędące aktami, formy indywidualne, formy generalne, akty ogólne, konkretne, jednostronne formy działania, wielostronne formy działania, akty pozornie wielostronne, działania zewnętrzne i wewnętrzne;

14. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych (konstytutywne, deklaratoryjne, skutki aktów w sferze pr. cywilnego, zależność aktu od woli adresata); sytuacje regulowane aktem administracyjnym; koncesja, upoważnienie; pozwolenia; moc obowiązująca, trwałość i wadliwość aktu administracyjnego;

15. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego, akt prawny pozornie normatywny, skutki prawne działania w formie aktu normatywnego, funkcje aktów normatywnych, podstawy prawne oraz zasady podejmowania i stosowania aktów normatywnych, kontrola i moc obowiązywania aktów normatywnych;

16. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno-techniczne; System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna (Sejm i Senat, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewntąrzadministracyjna (ogólnoadministracyjna, specjalistyczna);

Sposób realizacji:

wykorzystywanie różnego rodzaju baz prawniczych do nauczania przedmiotów (LEX, Centralna Baza Orzeczeń Sądowych), analiza przykładowych umów cywilnoprawnych i porozumień administracyjnych pod kątem występujących w nich różnic, analiza statutów związków międzygminnych, rozwiązywanie kazusów, studium przypadku, wykorzystanie bazy orzeczniczej TS UE, przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, ocena aktów prawa miejscowego pod kątem pojawiających się tam błędów, porównanie rozwiązań przyjętych w różnych gminach wykonujących to samo zadanie za pomocą różnych mechanizmów etc.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 309
Artur Modrzejewski 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 309
Artur Modrzejewski 22/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 313
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Ewa Czech, Michał Głowacki 21/ szczegóły
4 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 309
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Joanna Radwanowicz-Wanczewska 19/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 307
Mirosław Wincenciak, Artur Kosicki 18/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 214
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Krzysztof Teszner 13/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 310
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Justyna Kulikowska-Kulesza 20/ szczegóły
8 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 309
każdy czwartek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Łukasz Kierznowski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)