Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Prawo międzynarodowe publiczne 370-PS5-5SEMPMP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: poradnik, Warszawa 2017,

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013,

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2006,

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001,

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011,

B. Sonczyk, A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018,

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014,

B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 2001,

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011,

M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008,

M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013,

I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Warszawa 2019,

M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001,

M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA: ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red. nauk.),

I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights, Białystok 2011,

A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014,

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po ukończeniu studiów Absolwent:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

Umiejętności. Po ukończeniu studiów Absolwent:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

Kompetencje społeczne. Po ukończeniu studiów Absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: napisanie i przedłożenie promotorowi pracy magisterskiej (sposób wspólny dla wszystkich efektów uczenia się).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia seminarium (także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu przedmiotowego, który był omawiany na zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie do 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest napisanie i przedłożenie promotorowi pracy magisterskiej. Ocena jest zależna od poziomu przedstawionej pracy magisterskiej. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Omówienie i weryfikacja planów pracy magisterskiej.

2. Omówienie i weryfikacja prezentacji założeń oraz tez pracy magisterskiej.

3. Omówienie zasad redagowania prac magisterskich i podstaw prawa autorskiego i ich weryfikacja w konkretnych przypadkach osobowych.

4. Omówienie i weryfikacja fragmentów prac magisterskich.

5. Zasady przeprowadzania i wykorzystania badań socjologicznych i innych w dyscyplinie prawo.

6. Zasady wnioskowania końcowego i weryfikacja ustaleń badawczych

7. Omówienie i weryfikacja zasad obrony pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

Metody dydaktyczne:

seminarium, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 306
Maciej Perkowski, Anna Drabarz, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.