Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa i demokracji 370-PS5-5TPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa oraz A. Jamróz, Demokracja współczesna, wprowadzenie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie). Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_W06 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Umiejętności:

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Kompetencje społeczne:

K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

K_K06 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. Sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

3 pytania otwarte sformułowane na podstawie listy zagadnień podanych studentom odpowiednio wcześniej. Każde pytanie za max. 5 pkt.

Oceny:

0-7 pkt ocena 2

8-9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11-12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14-15 pkt ocena 5.

Forma pisemna lub ustna.

W zależności od sytuacji epidemicznej, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego w formie testu na platformie e-learningowej.

Zakres tematów:

Wykład tematy:

I. Aksjologia demokracji liberalnej. Paradoksy demokracji liberalnej.

II. Demokracja jako rządy ludu/narodu. Idea suwerenności i idea reprezentacji. Idea republikanizmu. Co to jest dobro wspólne?

III/IV. Idea konstytucjonalizmu. Normatywność konstytucji. Demokracja konstytucyjna. Rola sądu konstytucyjnego.

V-VII. Państwo demokratyczne a państwo prawa. Pojęcie państwa prawa. Pozytywistyczna i niepozytywistyczne koncepcja państwa prawnego. Rule of law.

VIII. Pozytywizm prawniczy. Prawo jako technika. Normalizacja i jurydyzacja życia społecznego.

IX/X. Pojęcie i koncepcje władzy politycznej.

XI. Legitymizacja władzy. Kryzys legitymizacji władzy.

XII. Instytucje demokracji część 1: demokracja przedstawicielska. Czy współczesne wybory są rzeczywiście wolne?

XIII. Instytucje demokracji część 2: demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej.

XIV/XV. Instytucje demokracji część 3: Rola sądów w państwie demokratycznym. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Sąd powszechny jako strażnik konstytucji: bezpośrednie stosowanie konstytucji.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 161/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)