Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa i demokracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5TPD
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria prawa i demokracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Filozofia 370-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

Ukazanie złożoności problematyki demokracji jako systemu politycznego i społecznego.

Refleksja nad ideami, zasadami i instytucjami demokracji liberalnej. Analiza paradoksów demokracji liberalnej i przyczyn jej kryzysu. Przedstawienie najważniejszych proceduralnych i normatywnych koncepcji demokracji wieku XX i początku XXI. Charakterystyka pojęcia, koncepcji i modeli państwa prawnego, rządów prawa, znaczenia konstytucji, roli sądownictwa konstytucyjnego i sądów powszechnych w realizacji rządów prawa.

Omówienie zagadnień: władzy politycznej, legitymizacji władzy, kryzysu legitymizacji władzy, suwerenności ludu/narodu, sposobów wykonywania władzy przez suwerena, roli partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne – osiągnięte efekty uczenia się z zakresu przedmiotów: Prawoznawstwo, Filozofia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 30 godz.; ćwiczenia: 28 godz.

Metody dydaktyczne – wykład (wykład konwersatoryjny), ćwiczenia (dyskusja moderowana, metoda problemowa), konsultacje (dyskusja), zajęcia zdalne asynchroniczne, wykład i ćwiczenia w grupach nr 6, 7 i 8 (metoda pokazowa).

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 58 godz. (w tym zajęcia zdalne asynchroniczne 10 godz. wykładu po 14 godz. ćwiczeń (w grupach nr 6, 7 i 8)), przygotowanie do zajęć i egzaminu 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37,5 godz. (w grupach nr 6, 7 i 8 - 51,5 godz.), egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Bosek, Komentarz do art. 31, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

2. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.

3. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 257-264; 270-277.

4. D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (rozdziały 5,7,9).

5. A. Jamróz, Od państwa liberalno-demokratycznego do demokratycznego państwa prawa. Próba syntezy, [w:] A. Jamróz (red. nauk.), L. Jamróz (red. nauk.), Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa, Temida 2, Białystok 2016.

6. B. Liżewski, Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA” Lublin, Sectio G VOL. LXVI, 1 2019

7. A. Kalisz, Multicentryczność prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 4

8. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (część druga i czwarta).

9. M. Szydło, Komentarz do art. 31 ust. 3, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016

10. P. Tuleja, Komentarz do art. 7 i art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

11. R Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, część II.

12. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016.

Literatura dodatkowa:

1. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.).

2. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4.

3. K. Gregorczuk, Biopolityczne horyzonty - między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną, „Przegląd Prawa i Administracji” CXXII Wrocław 2020

4. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.

5. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KA7_WG2,

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5.

Umiejętności, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności - KA7_KO2,

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

3 pytania otwarte sformułowane na podstawie listy zagadnień podanych studentom odpowiednio wcześniej. Każde pytanie za max. 5 pkt.

Oceny:

0-7 pkt ocena 2

8-9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11-12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14-15 pkt ocena 5

W zależności od sytuacji epidemicznej, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego w formie testu na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)