Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria prawa i demokracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5TPD
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria prawa i demokracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

Ukazanie złożoności problematyki demokracji jako systemu politycznego i społecznego oraz podstawowych problemów współczesnej teorii prawa.

Refleksja nad ideami, zasadami i instytucjami demokracji liberalnej. Analiza paradoksów demokracji liberalnej i przyczyn jej kryzysu. Charakterystyka pojęcia, koncepcji i modeli państwa prawnego, rządów prawa, znaczenia konstytucji, roli sądownictwa konstytucyjnego i sądów powszechnych w realizacji rządów prawa (bezpośrednie stosowanie konstytucji, zmiana modelu stosowania prawa, hard cases).

Omówienie zagadnień: władzy politycznej, legitymizacji władzy, kryzysu legitymizacji władzy, suwerenności ludu/narodu, sposobów wykonywania władzy przez suwerena.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne – osiągnięte efekty uczenia się z zakresu przedmiotów: Prawoznawstwo, Prawo konstytucyjne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium: 40 godz.

Metody dydaktyczne –metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, metoda problemowa), prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 48 godz., egzamin 2 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS. Dodatkowo proponuje się 15 godz. konsultacji.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 48 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016 (wybrane artykuły).

2. A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011

3. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wyd. 4, Warszawa 2005 (rozdział trzeci; część czwarta).

4. R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 (część II).

5. A. Antoszewski, Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, „Przegląd Europejski” 2018, nr 2

6. A. Krzynówek-Arndt, Państwo prawa w klasycznej tradycji zachodniej i późnej nowoczesności w kontekście sporów wokół klauzuli demokratycznego państwa prawnego, „Przegląd Sejmowy” nr 3(146)/2018

7.. W. Ciszewski, Czy demokracja to rządy większości wyłonionej w wyborach? ”AVANT” vol. IX, nr 1/2018

8. M. Florczak-Wątor, Ważenie zasad konstytucyjnych jako podstawa sądowej wykładni prawa, [w:] A. Kotowski (red.), E. Maniewska (red.), Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe TOM IV. Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Warszawa 2017

9. M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994 (punkty: 1.1; 1.2.; 3.1.)

10.M. Gutowski, Bezpośrednie stosowanie konstytucji w orzecznictwie sądowym, „RPEiS” 2018, z. 1

10. S. Łojek, Kłopoty pojęciowe z demokracją. Ujęcie opisowe, semantyczne i normatywne, „Politeja” 1(23)/2013, s. 275-288.

11. M. Zmierczak, Demokracja a liberalizm – uwagi z perspektywy XXI w., „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA” Sectio G, vol. LXVI, 1 2019, s. 465-474.

12. S. Oliwniak, Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, [w:] A. Jamróz, S. Bożyk (red. nauk.), Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, Białystok 2006.

Literatura dodatkowa:

1. M. Granat, Legitymizacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa Hansa Kelsena, Przegląd Sejmowy 1999, nr 4.

2. K. Gregorczuk, Biopolityczne horyzonty - między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną, „Przegląd Prawa i Administracji” CXXII Wrocław 2020

3. M. Hotel, A. Rychlewska, Jurydyzacja życia a skuteczność prawa, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” 1/2015

4. Z. Kmieciak, O pojęciu rządów prawa, „Państwo i Prawo” 9/2016.

5. A. Kotowski, Zjawisko multicentryczności systemu prawa z perspektywy koncepcji integracyjnej, „Studia Prawnicze” 2/2015

6. A. Kotowski, Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu, „Przegląd Prawa i Administracji” CIV, 2016

7. A. Lewandowski, Endogenne źródła kryzysu demokracji liberalnej jako przedmiot badań, „Horyzonty Polityki” 2022, Vol. 13, N° 44

8. B. Liżewski, Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu, „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE – SKŁODOWSKA” Lublin, Sectio G VOL. LXVI, 1 2019

9. J. Scott, Władza, Warszawa 2006 (rozdział 1)

10. J. Stelmach, Przypadek trudny w prawie [w:] A. Choduń (red.), S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

11. M. Augustyniak, Prawa jednostki a dobro wspólne – powracający dylemat, „Studia Prawnoustrojowe” 9/2009

12. G. Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 37-57, 449-488.

13. M. Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” Tom 17 (2014)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)

KA7_WG5: ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

Umiejętności:

KA7_UW3: umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KA7_UW4: wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

Kompetencje społeczne:

KA7_KO2: umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

KA7_KK2: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; czas trwania 90 minut.

3 pytania otwarte z listy zagadnień podanych studentom odpowiednio wcześniej. Każde pytanie za max. 5 pkt.

Oceny:

0-7 pkt ocena 2

8-9 pkt ocena 3

10 pkt ocena 3+

11-12 pkt ocena 4

13 pkt ocena 4+

14-15 pkt ocena 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz, Marta Andruszkiewicz, Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz, Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)